Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriften, de meest spitsvondige toepassing der Mozaïsche wetten en inzettingen was het voornaamste doel van de theologische twistgesprekken der vermaardste schriftgeleerden. Wie nu het uitwendige van zijn leven het best wist aan te passen aan hetgeen de wet- en de schriftgeleerdheid bij monde van hare meest erkende toongevers eischte, die kwam het menschenideaal, zooals Israël zich dat had gesteld, het dichtst nabij en hij gold voor een „rechtvaardige in Sion". — Het is niet onbegrijpelijk of onredelijk, dat Paulus, wanneer hij aan zijn volksgenooten dacht, aanleiding vond om te spreken van een „vloek der wet."

Hoe stond het in de volkerenwereld, waardoor het kleine volk van Israël van alle zijden werd ingesloten ?

We hadden reeds gelegenheid den ontwikkelingsgang der antieke beschaving na te gaan van hare eerste oorsprongen tot het begin onzer jaartelling.

Wij hoorden Strausz beweren, dat de volken der wereld buiten Israël zochten naar den mensch, naar het ideaal der waarachtige humaniteit. Ook dit is maar ten deele juist. Wel is waar zochten de oudste wijsgeeren van Griekenland het raadsel der wereld te verklaren ; doch dit bracht hen tot het zoeken naar een hoogste, opperste beginsel, een centrale kracht, een hoogste rede, waaruit heel het wereldgebeuren ware af te leiden en zij zochten derhalve naar een opperste Godheid, naar den grooten Onbekende, hooger en machtiger dan de goden, die in hun veelheid het voorwerp der volksvereering waren. Allengs evenwel kwamen zij er toe om te vragen: Wie en wat is de menschf" — „Ken u zeiven", deze woorden stonden boven den ingang van den Apollinischen tempel van Delphi gegrift en het was Sokrates, die met die spreuk den grootst mogelijken ernst maakte en in heel de practijk van zijn leven een zoeker van menschen werd. Sokrates was zich bewust, ■ dat hij, die den mensch in de diepte van zijn wezen heeft doorgrond, tevens het geheim der wereld heeft gepeild, omdat alle kennis van de dingen der wereld nooit iets anders kan zijn dan een weten en verstaan, in menschelijke opvatting geworteld en

Sluiten