Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van menschelijke wijze van zien afhangende. En na Sokrates blijft, zooals wij telkens gelegenheid gehad hebben op te merken, de mensch het middelpunt van alle wijsgeerig nadenken.

Toch ging dit zoeken naar den menssh gestadig met het zoeken naar God gepaard. De tempel, wiens gevel het opschrift droeg: „Ken u zeiven!", was gewijd aan het orakel, waarin de tegenstelling van Apollinische rede en Dionysische extase tot verzoening kwam. En is niet, — om thans nog maar één ding te noemen 1 — de antieke philosophie ten slotte opgegaan in het stelsel van Plotinus, die de hoogste zaligheid, voor den mensch bereikbaar, stelde in de mystieke schouwing van het Al-Eéne, waarin God en mensch elkander ontmoetten, in elkander overvloeiden, één werden? Getuigt dit niet van een duister besefin het menschelijk gemoed, dat de mensch. God vindende, daarmede tevens zich zelVen zal hebben gevonden ?

In het wereldmiheu, dat wij met enkele trekken hebben trachten te schetsen, verschijnt nu de gestalte van Jezus. Van zijn ontwikkelingsgang zeggen de Evangehën al zeer weinig; zij bepalen zich tot enkele zeer sobere aanduidingen, die het geheimzinnige van dien ontwikkelingsgang eer verbergen dan ontsluieren. Zijne gestalte rijst nagenoeg op eenmaal in hare voltooide grootheid voor ons op, als die van een man van dertig jaren, dus in de volle kracht des aardschen levens. Te Nazareth in Galilea, in de nederige werkplaats van Jozef, die van beroep jechtoon, d. i. bouwer van huizen, was, heeft hij zijn jeugd en jongehngsjaren doorgebracht. Daarop de stilte van Nazareth verlatende, richtte hij als zoovele anderen zijn schreden naar den Jordaan, waar Johannes was opgetreden als profeet en aankondiger van den Mesias, die welhaast te komen stond, om als rechter en koning over Israël te heerschen en op wiens komst men zich had voor te bereiden door afstand te doen van alle zonden en zich te bekeeren, dat wil zeggen zich om te wenden, zich ontvankehjk te stellen voor de groote dingen, die in de naaste toekomst waren te verwachten. Jezus ondergaat den doop van Johannes en-wordt zich zijner zending bewust. In een tijdperk

Sluiten