Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier evenwel is iemand, die zonder vertoon en zonder aanmatiging, in stellige verzekerdheid zegt: „ik ben de waarheid!"

Wanneer ik tracht de gestalte van Jezus, zooals die in de Evangeliën geteekend wordt, objectief en zuiver in mij op te nemen, dan ontvang ik den onafwijsbaren indruk: hier vertoont zich de mensch in zijn waarheid!

Wat beteekent het te beweren, dat Jezus de mensch in zijn waarheid is? Het wil zeggen, dat deze mensch zich kan geven en zich werkelijk geeft geheel en al zooals hij is. Wij verstaan wat dat zeggen wil, wanneer wij nagaan, op wat wijze de menschen in het algemeen zich vertoonen en hunne individualiteit openbaren. Ik bedoel nu niet de slechte, de onzedelijke, de onoprechte menschen, maar de menschen, die wij braaf, eerlijk en oprecht noemen en waaronder wij gewoonlijk stilzwijgend ons zeiven mederekenen zonder het uitdrukkelijk te zeggen.

Hoe gaan wij, brave en eerlijke menschen, door het leven heen ? Bij elke schrede op ons levenspad doen wij onwillekeurig ons uiterste best, een goeden indruk te maken, ons te doen zien van onzen besten kant. De een is schroomvalliger dan de ander; maar niemand durft het eigenlijk aan zich te laten gaan, zich te geven zonder voorbehoud, zooals hij denkt en zooals hij is. Min of meer spelen wij allen een zekere rol; want wij willen den schijn wekken, dat wij zijn veel liefderijker, veel rechtvaardiger, veel belangloozer, veel oprechter, dan wij inderdaad zijn. De meesten doen dat niet met voorbedachten rade: het geschiedt meestal onopzettelijk en onbewust. Voortdurend poseeren wij, trachten ons zeiven een houding te geven, ten einde den schijn te wekken eener voortreffelijkheid, die inderdaad niet aanwezig is. Op dien schijn is heel ons persoonlijk leven, is heel onze menschelijke samenleving gebouwd en ingericht. Uit welbegrepen eigenbelang aanvaarden wij vrijwillig al de remmende machten en invloeden, die ons noodzaken op het pad der conventioneele moraal te bhjven, omdat elke afwijking naar rechts of links ons allicht onaangenaamheden kan bezorgen en onze reputatie in gevaar kan brengen. Is aldus de schijn

Sluiten