Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover zulk een waarachtigheid moest al wat schijn en geen wezen was verbleeken en verdwijnen.

Die waarachtigheid blijkt uit alle woorden en daden van Jezus. Bij intuitiev doorziet hij eiken levenstoestand en iedere menschenziel. En op dit intuitieve inzicht volgt steeds het onverbeterlijk juiste en gepaste woord, of de helpende, reddende daad, die reiniging en verlossing vermag te weeg te brengen.

Wij allen, ook de voortreffelijksten, moeten meestal wikken, wegen en overleggen, voor wij het wagen te spreken of te handelen; want wij vertrouwen ons zeiven niet. Hier is iemand, die nimmer behoeft te aarzelen, die zich steeds volkomen bewust is van den eisch des oogenbliks. Vandaar de soberheid, maar tevens de stelligheid van zijn woord, de ongeëvenaarde zekerheid in heel zijn optreden en handelen. Hier is iemand, die zich nimmer vergist, die een eens gesproken woord nimmer behoeft in te trekken, die nooit meer zegt dan wat hij volkomen kan verantwoorden, en wien een eenmaal verrichte daad nimmer berouwt.

Hier is een ongeëvenaard sterk sprekend zelfbewustzijn, en tevens een ongeëvenaarde afwezigheid van zelfzucht, of liever, — want dat is veel te zwak uitgedrukt! — eene volkomen bereidvaardigheid om zich te geven, te offeren in den dienst van anderen, ten allen tijde en onder alle omstandiglfeden. Hier is eene supérieure voornaamheid, die allen, ook de hoogsten en besten, noopt zich op eerbiedigen afstand te houden, doch die zich niet compromiteert, zich niet compromiteeren kan door met tollenaren en zondaren, met hen dus, die in de opinie der brave, fatsoenlijke lieden met een zwarte kool geteekend. zijn, aan te zitten aan één en denzelfden disch, zonder zich ook maar in het minst te storen aan de lastertongen der officiëele braafheid, die dezen vriend van tollenaren en zondaren een brasser en wijnzuiper durfde noemen. En dat alles vermocht Jezus te doen zonder daarmede ook maar iets prijs te geven van de majesteit, die van zijne hooge menschelijkheid uitstraalde. Werd in hem niet aanschouwelijk en handtastelijk gemaakt het paradoxale woord, dat hij eens sprak:

Sluiten