Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterft als" een oproerling en een misdadiger. En toch kon deze mensch, van God en menschen verlaten en aan den gevloekten kruispaal genageld, stervende de koninklijke woorden spreken: „Het is volbracht".

Goethe heeft eens in zijn ouderdom gezegd, dat het menschelijk leven het fragment aller fragmenten moet heeten. Hieruit blijkt, dat het leven van den dichter naar zijn eigen waardeering niet zoo harmonisch en voltooid was, als zijn vereerders wel plachten te beweren. Het leven van Jezus was in weerwil van de korte spanne tijds, die het omvatte, geen fragment. Hier was iemand die zonder overdrijving of grootspraak kon beweren, dat zijn levensdoel volkomen was bereikt, zijn roeping ten volle was volbracht, dat hij inderdaad de wereld overwonnen had en den grond had gelegd voor een nieuwen menschheidstoestand. Hier was geen Boeddha, die met het leven en zijn ellende had afgerekend, door dat leven te negeeren en zich in ekstatische afzondering te verliezen in de negatie van het Nirwana. Hier was iemand, die met koninklijke heldhaftigheid tot het leven met al zijn raadselen en ellenden, met al zijn disharmonieën en zonden was ingedaald en aldus, zich zeiven zonder voorbehoud volstrekt in de waagschaal stellende en in volkomen overgave offerende, overwinnaar was gebleven en der menschheid een nieuw beginsel had ingeplant.

Van uit de diepte van Jezus' persoonlijkheid welden bronnen omhoog van onweerstaanbare energie, die stroomen van levenskracht uitgoten over heel hare omgeving. Niemand, die binnen den toovercirkel trad, waar zich haar invloed openbaarde, of'hij moest, hetzij hij dit wilde of niet, daaromtrent ervaringen opdoen. Nimmer heeft de waarachtige menschennatuur in eenige menschelijke individualiteit zich zoo rein en louter, zoo overweldigend machtig geopenbaard als in hem. Zij, die daarvoor ontvankelijk waren, voelden, met hem in aanraking komende, iets ontwaken, dat uit de onnaspeurlijke diepte van hun onderbewustzijn omhoog rees, iets nieuws en ongekends van onuitsprekelijke heerlijkheid en schoonheid, iets „als een nieuwe geboorte van hooger menschelijkheid.

Sluiten