Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks den afstand, die hun onnatuur, hun zedelijke onmacht, hun besmetting met zonde van zijn ideaal menschenbestaan scheidde, zoodat zij hem nauwelijks durfden naderen, deed de macht van zijn woord, de kracht van zijn werk, in het diepste van hun gemoed snaren trillen, die nog nimmer hadden geklonken en maakte zich van hunne zielen de vreugdevolle bewustheid meester, dat het nieuwe, dat in hen geboren bleek en thans aanvankelijk ontkiemde, van gelijken aard en oorsprong was, als wat zij in hem tot volle levensheerlijkheid zagen gerijpt. De Evangeliën zijn in het besef dezer vreugdevolle zekerheid geschreven; op elke bladzijde trilt het geluid van den ingehouden, maar onbedwingbaren jubelkreet: „Een nieuwe menschheid is geboren!"

Jezus' persoonlijkheid berust op een voor ons in zijn volle diepte ondoorgrondelijk mysterie. Toch wordt ons wel een tip van den sluier opgelicht, die dit geheim verborgen houdt. Wat wij stellig vernemen is, dat hier een mensch is, die zich bewust is in onmiddellijke onafgebroken, onbelemmerde relatie te verkeeren tot de centrale macht, die het heelal als levensbeginsel draagt en doordringt, tot die macht, die bij de onderscheiden volken der aarde onder verschillende namen en voorstellingen wordt vereerd en aangebeden, die de dogmatische stelsels der godsdiensten elk op zijn manier trachten te omschrijven en die de wijsgeeren van' vroeger en later tijd, elk op zijne wijze, begripmatig trachtten te bepalen. Wanneer de denkende mensch, in welk historisch tijdperk dan ook, de hem omringende natuur met peinzende belangstelling beschouwde, of zich in den gang van eigen lot en leven verdiepte, dan kwam hij steeds onder den indruk van de majesteit van die macht, die achter natuurgebeuren en menschenlot als leidend en sturend beginsel verborgen was. Alle stralende schoonheid, maar evenzeer alle wreede, ontstellende verschrikking in natuur en menschenleven vormden de veelkleurige draden van het grillig weefsel des kleeds, dat die geheimzinnige macht aan het oog van den sterveling onttrok, en daarom werd de almachtige opperste Godheid

Sluiten