Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit alles gaat voor hem verloren of ontsnapt aan zijn liefdevollen blik: de bloeiende veldlelie en het kortstondige gras, deruischende korenhalmen en de snelwassende mosterdstruik, het onaanzienlijke muschje en den op aas belusten adelaar, de voorzichtige slang en de oprechte duif, hij omvat ze alle met de teerheid eener belangstelling, die slechts geëvenaard wordt door die, waarmede hij zich verdiept in al de hem omringende toestanden en verhoudingen van het menschenleven. Al deze dingen leveren hem de stof, voor parabelen, waarin hij aan de hoogste en diepste waarheden eene vertolking verleent, wier wedergade in heel de wereldlitteratuur niet gevonden wordt. „Alles vergangliche ist nur ein Gleichnisz", aldus luidt het in den Chorus Mysticus van Faust. Bij Jezus is op al die vergankelijke dingen de eeuwigheidsstempel gedrukt, omdat zij een eeuwigheidskern bevatten, die in het wezen der Godheid zelve is gegrond.

Nog dezer dagen heeft iemand, handelende over een onderwerp van wijsgeerigen aard, op het voetspoor van Henri Bergson beweerd, dat er een wijze van kennis is, die meer zekerheid geeft, dan die, welke verkregen wordt langs den weg der zintuiglijke ervaring en der daaruit afgeleide begripsformuleering, te weten het intuitieve inzicht, dat plotseling in het bewustzijn opdoemt en als een bliksemflits de duisternis van het tot nog toe onbekende overstraalt met schitterend licht. In dergelijke oogenblikken van geestelijke clairvoyance worden de groote gedachten geboren, waaruit de groote werken van kunstenaars en dichters ontkiemen.

Wat nu bij de groote genieën zeldzame uitzondering is, en zich bovendien beperkt tot een of ander bepaald gebied van denken of phantasie, dat is bij Jezus regel. Heel zijn leven in al zijn uitingen is gekenmerkt door de stellige verzekerdheid, die slechts uit intuitie geboren wordt. Deze verzekerdheid betreft, niet alleen zijn denken, maar evenzeer zijn handelen. Hij sprak niet alleen als machthebbende; maar hij handelde ook als machthebbende. Wel bezien, wekken de Evangeliën het vermoeden, dat zijn daden nog veel meer indruk te weeg brachten dan zijn woorden, ja dat die woorden

Sluiten