Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts dienden om de bijzonder naar voren tredende momenten van dit overweldigend, verbijsterend levenswerk te onderstreepen en te verduidelijken. Al die daden van reddende, verlossende menschenliefde werden verricht met een ongeëvenaarde trefzekerheid, zonder dat gewikt werd en gewogen, zonder aarzeling of overijling, met een vastheid van bedoelen, die nimmer faalde en die steeds bereikte, wat zij ondernam. Een hedendaagsch Amerikaansch denker heeft enkele jaren geleden een boek geschreven, onder den titel: „In tune with the Infinite". Welnu, de ziel van Jezus was onafgebroken gestemd in harmonie met den Oneindige. De krachten die het heelal dragen en bewegen, waren in hem geconcentreerd, gelijk de stralen in het brandpunt der lens. Zijn denken en handelen, zijn geheele zijn, zijn gansche wezen, was de openbaring der oneindigheid in het menschelijk-tijdelijke. Daarom leefde hij onafgebroken in de intuitie en kon hij beweren steeds te zijn in de dingen des Vaders en te doen wat hij den Vader had zien doen. Zijn gansche leven was een ongestoord heilig enthousiasme: een vervuld zijn van God, één volmaakte, nimmer verflauwende inspiratie. Heel dit leven is in al zijne openbaringen een voortdurend onafgebroken wonder.

Van Jezus kan men niet spreken zonder het probleem des wonders aan te raken. t*si>?V

Wat is eigenlijk een wonder? M. i. datgene, wat onze verwondering wekt, omdat het met behulp van de door ons opgedane ervaringsgegevens en de ons ten dienste staande logische begripsconstructies niet kan worden verklaard. Daarmede wordt evenwel niet beweerd, dat het wonder ongerijmd zou zijn. De middelen, die ervaring en logisch denken ons aan de hand doen, mogen ontoereikend zijn om het te verklaren; doch daarmede staat niet vast, dat het onverklaarbaar zou blijven, indien onze ervaring van grooter omvang ware en ons denken meer diepte bezat.

De wetenschap, met name de natuurwetenschap, heeft reeds veel verklaard, wat eertijds onverklaarbaar scheen; doch ziet zij zich bij haar voortgaand onderzoek niet telkens en op nieuw geplaatst

25 *

Sluiten