Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle heidensche, maar ook alle christelijke religies, vertoonen de beide genoemde kenmerken. Ook bij den godsdienst der Joden worden zij aangetroffen; doch wat de Romeinen: religio noemen, dat heet bij de Joden: „wet".

Niemand voorzeker heeft Jezus beter begrepen dan Paulus en Paulus spreekt herhaaldelijk van den vloek der wet, waarvan Christus ons heeft verlost. Wet, religie, 'spant den mensch in een slavengareel, eischt van hem als waarheid te beamen, wat niet langs den weg van persoonlijke zieleworsteling zijn eigendom is geworden, doch als gereedgemaakt dogma hem wordt opgelegd, en verplicht hem bovendien, dat hij, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen, op voorgeschreven tijdstippen nauwkeurig omschreven uitwendige handelingen zal verrichten en aldus de Godheid zal dienen en vereeren. Aldus gaat de godsdienstige mensch gebukt onder een dubbel juk: de dogmatiek overheerscht zijn denken; de ritus overheerscht zijne gedragingen. Aldus drukt de looden last der religie zwaar op den mensch en houdt hem in een toestand van onmondigheid en onvrijheid. Tegenover die wet, die religie, die Paulus een vloek noemt, stelt hij „de vrijheid der zonen Gods".

Sedert de Christusgemeente, als geheel genomen, van het hoog niveau afdaalde, waarop zij oorspronkelijk was geplaatst, gaf zij „die vrijheid der zonen Gods" prijs en — van stonden aan (het kon niet anders!) — rustte het juk der wet, der religie, opnieuw op haar met volle zwaarte. Wat oorspronkelijk geweest was: Evangelie, d. i. blijde boodschap, werd een wet, die opgevolgd en nageleefd moest worden. Het was, alsof men een boom zou willen voorschrijven, hoe hij precies behoort te groeien.

Zonder twijfel moet erkend worden, dat het Evangelie, ook tot wet verlaagd en als wet misbruikt, ontzaglijk veel heeft tot stand gebracht. Zelfs in dezen bastaardvorm is het tot een macht geworden, die de wereld heeft gekerstend, de zeden heeft verzacht, het woeste geweld heeft gebreideld en de allergrootste hartstochten van het menschdier althans eenigermate binnen de perken heeft

Sluiten