Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen met een ge wissen ondergang bedreigt? Heeft ooit zich die ongerechtigheid aldus vermenigvuldigd, die Jezus als de zwaarste aller zonden, als den zuurdeesem der Farizeeën brandmerkte, omdat zij zwart wit, den schijn wezen, het onrecht recht, den dwang vrijheid noemt!

Blijkt het niet overduidelijk, dat het christendom als rem heeft gediend, in gewone normale tijden juist sterk genoeg om al het zondige, onedele, slechte, dat in den boezem van het menschdom huisde, te breidelen en te temmen, doch ten eenenmale onvermogend om datzelfde menschdom inwendig te reinigen en om te scheppen tot een samenleving, waarin de hoogste aspiratiën van menschelijkheid vervuld worden, m. a. w. dien heilstaat van heerlijkheid en geluk te vestigen, dien Jezus Koninkrijk Gods heeft genoemd ?

Indien het oordeel, dat thans over de wereld gaat, en dat door geen menschenmacht, hoe groot en geweldig ook, schijnt te kunnen worden bezworen, zijn vreeselijken voortgang eens moest hebben, dan zou alle schijn wegvallen; alles wat thans nog een toestand van orde en zedelijkheid steunt en schraagt, zou bezwijken voor het elementaire geweld der losgelaten daemonische machten, die als zoovele furiën de menschheid voortjagen naar den afgrond van onzin en ellende. In dat geval zie ik maar één weg des behouds, namelijk dezen, dat de menschheid leere, Jezus te zien, zooals bij is en in hem als oppersten leider en heiland te gelooven. Alle geloof in eenig wijsgeerig of dogmatisch stelsel zal dan falen, elke steun, aan een conventioneele moraal ontleend, zal dan wegzinken. Slechts hij, die zich dan gegrond weet in het onwrikbaar Eeuwige, in God, slechts hij, die in Jezus den weg tot den Vader heeft gevonden, zal veilig zijn, omdat hij woont in een geestehjk huis, dat op een steenrots is gebouwd. In zijn ziel zal weerklinken het machtige woord, waarin Paulus de slotsom neerlegde van de levenswerkelijkheid, die hg zich bewust was: „ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch

Sluiten