Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijk monisme.

sprake van een geestelijk voortbestaan; het lichaam verandert in andere stof. die weer kan dienen tot opbouw van nieuwe levende wezens, maar er is geen sprake van een onstoffelijke ziel. die zou voortbestaan en onsterfelijk zijn.

Geheel tegengesteld daaraan is het geestelijk monisme. In wezen is al het bestaande van geestelijken aard; de stof is maar schijn, een wijze, waarop zich het geestelijke aan een buitenstaander openbaart. , ,, , . .

Als ik een gewaarwording heb. dan ervaar ik dat zelf als ietsgeestelijks; dai is het dus ook in zijn wezen Een ander die: in mijn hersenen zou kunnen kijken, zou een stoffelijke verandermg der hersenatomen waarnemen. Van buitenaf beschouwd is dus het geestelijke stoffelijk. En zoo is 't niet alleen met een enkele gewaarwording, maar met alles. Ons heele lichaam ervaren wij zelf als een complex van gewaarwordingen, gevoelens, dus als iets geestelijks; een ander beziet het van buiten en noem Jet stoffelijk. Alles is in wezen ziel (bewustzijn) en bhjft ook bi, den lichamelijken dood voortbestaan, zooals wij dat bij het aarüDewustzijn bespraken.

visueelen. auditieven. motorischen.

sterke nawerking.

GEESTELIJKE VERSCHILLEN.

Drie personen bestudeeren dezelfde aardrijkskundige les. de eerste beziet de woorden en de kaart en ziet a s hij de les zacht opzegt, deze woordbeelden en kaartonderdeelen duidehk voor zich. Hij herinnert zich. op welke plaats een bepaalde zin of woord staat en heeft dus grooten steun aan de gezichts-

^tweeU5 leeTÏe les luid; hij moet de woorden hooren om ze te onthouden; hij studeert ook veel f™^k*,ah de leeraar de les eerst mondeling heeft behandeld. Hij heeft br, •t opnemen en onthouden steun van de klanken eri».auditef.

De derde kan veel beter werken, als hi, de les kort opschrijft of zacht fluistert; hij moet de spiervoorstellingen hebben, om de stof od te nemen en is motorisch. ,

Velen behooren ook tot een gemengd type; ze zijn visueelmotorisch of auditief-motorisch. mr,rr,ri«-ri

Schilders zijn visueel, musici auditief, redenaars motorisch.

Bij sommige personen is de secundaire functie heeljterk.Ze denken zich uitstekend in de onderwerpen in ; overwegen nauwgezet en houden daarbij rekening met al hun vroegere^ervarinoen- ze worden niet gauw door storende prikkels afgeleid. Sdoor zim ze bij plotselinge omstandigheden wel eens onnandlrversteooid en onpraktisch. Ze handelen consequent; hun aïn&mgen zijn van langen duur; het zijn de vaste, bereken-

Sluiten