Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkzaamheid.

veelzijdig, eenzijdig.

vermoeid.

afleiding, aanpassing.

Aandoeningen.

sterk, zwak.

opgewekt, neerslachtig.

Willen en handelen.

wilskrachtig, traag.

Karakters.

heugen hebben, en ook wel begaafdheid voor enkele vakken als teekenen en muziek. Toch blijkt ook daarbij hun overigens stumperachtige ontwikkeling.

Met betrekking tot de opmerkzaamheid kan men ook een verschil constateeren; de eene mensch kan haar op veel zaken tegelijk richten, de andere maar op één of enkele. Voor bepaalde beroepen is het eerste veel waard; de chauffeur, de onderwijzer, de dirigent van een orchest moeten hun aandacht bij veel dingen tegelijk kunnen bepalen, om goed voor hun taak berekend te zijn.

Bij den een wordt de opmerkzaamheid spoedig vermoeid, de ander kan lang volhouden.

Sommige personen worden gauw afgeleid, anderen niet.

Als iemand uit zijn werk wordt geroepen, past hij zijn opmerkzaamheid niet altijd even gemakkelijk weer aan; sommigen hebben groote moeite er weer goed in te komen, anderen echter zitten dadelijk weer met gemak in de problemen, waarbij ze werden' weggeroepen.

De aandoeningen gaan bij den eenen mensch diep, blijven bij den ander aan de oppervlakte; de eersten worden heftig bewogen bij smart en vreugde, de laatsten leven kalm daarheen, veranderen weinig door de emoties. De sterk-aandoenlijken kunnen korte aand. hebben, maar er zijn er ook bij wie ze heel lang duren. Vrouwen zijn over 't algemeen sterker aandoenlijk dan mannen; zij genieten en lijden meer, haten en beminnen sterker, kunnen de uitdrukkingsverschijnselen ook minder goed beheerschen. Ze zijn godsdienstiger en meer altruïstisch.

c „.„!,,.,» kü «7io rins Ac lustaandoeninaen

er zijn ujjytwcrs.Lt uoimvup ~m -— —

overwegen; zij bekijken 't leven van den zonnigen kant,-vergeten het leed spoedig weer. Anderen hebben overwegend aandoeningen van onbehagen; ze zijn zwaarmoedig en bezien het leven van zijn donkere zijde. Er zijn optimisten en pessimisten.

Ook ten opzichte van het willen en handelen zijn er verschillen. Sommige menschen moeten wat te doen hebben, ze zijn altijd actief. Het zijn de wilskrachtigen, de aanpakkers. Anderen zijn traag, komen niet gauw tot werken, schieten niet op. Bij treurige levensomstandigheden zitten ze bij de pakken neer en slaan er zich niet door. Er zijn allerlei bezwaren, als ze iets moeten beginnen. De actieven zijn nog verschillend; de een kanalleen korte werkstukken verrichten, een ander is meer geschikt voor een groot, langdurig werk.

Prof. HEYMANS heeft een karakterindeeling gemaakt, die berust op drie voorname geestelijke verschillen. Hij onderscheidt eerst de srerA:- en zwakaandoenlijken; elk daarvan kan wils-

Sluiten