Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sangulnici. kinderlijken.

apathici.

sleurmenschen.

amorphen. vormloozen.

Zwak'aandoenlijk ~ wilskrachtig ~ zwakke nawerking.

Deze menschen maken den indruk van groote kinderen. Ze hebben veel emoties, die echter van korten duur zim; yooral 't verdriet is gauw weer vergeten. Hun kennis en oordeel gaan niet diep. Ze hebben wel een drang om te werken, maar houden een langdurigen arbeid niet vol. geven hun plannen gauw weer op. Voorbeeld kegge uit de „Camera Obscura .

Zwak aandoenlijk ~ traag ~ stejke nawerking.

Dit zijn weinig beteekenende personen. Ze denken en handelen wel naar vaste gewoonten, maar zijn oppervlakkig, seurmenschen. Doordat de zwakke aandoeningen «f^™™^ ontstaat er vaak een toestand van voortdurende onrust. Voorbeeld Lod. XV.

Zwak aandoenlijk - traag - zwakke riawerking• De zwakste broeders; ze onderscheiden zich van de vorige groep, doordat ze ook nog karakterloos zijn. zich heekmaa1 door de omstandigheden laten beheerschen. Ze staandicht bi, de idioten. Voorbeeld koning george uit „Vorstenschool .

Niet ieder zal zich zelf met beslistheid bij een van deze nroepen kunnen indeelen. Toch herkennen we verschillende personen uit onze omgeving uit deze aanduidingen en is er veel waardevols in voor de beoordeeling en 't begrijpen van anderen.

jeugd.

ontwikkeling van individu en ras.

GEESTELIJKE GROEI.

vfottT^ en bij blijven dezelfde door alle tijden heen.

Fr ™„ enkele ounten van overeenkomst tusschen de ontwikkeling vi één menïh en die dcr heele menschheid. De beschavingsti,doXen d^deze waarschijnlijk heeft doorloopen vind men in het feven van ieaer individu'terug. Het jonge kind dat nog geen woorden spreekt, herinnert aan de onbeschaafde stammen, die een La zeer onontwikkelde taal hebben. Jongens van ongeveer 7 aar berinïn pin en boog te maken, te zwerven, vruchten stelen. S ui met katapulten vogels dooden; ze herinneren ons ^ het ^Vs- en rooverstijdvak. Op ongeveer 10 jarigen feeftiTgaS;z?dieren kweeken en verzorgen: konijnen, duiven.

Sluiten