Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het 10de jaar komt er vaak een speciale belangstelling voor bijzondere gebieden. De een gaat postzegels verzamelen en interesseert zich daardoor ook voor de aardrijkskunde. Een ander heeft een aquarium en leest met genoegen heel wat literatuur over dieren. Een derde zoekt vogeleieren, een vierde droogt bloemen en bladeren, nog anderen leggen zich op de techniek toe en maken allerlei vernuftige toestellen en mechanieken.

Twee Fransche geleerden, BlNET en SlMON hebben trachten vast te stellen, wat een normaal kind op verschillende leeftijden moet kunnen presteeren op verstandelijk gebied. Daarvoor hebben ze duizenden kinderen onderzocht en ten slotte een intelligentie^ schaal samengesteld, door .voor eiken leeftijd een 5 tal opgaven vast te stellen. Als we deze toetsvragen of tests nagaan, dan krijgen we eenig denkbeeld van de ontwikkeling van het waarnemen, het herinneren en het denken. (De volledige lijst is opgenomen in 't Aanhangsel, alsmede de wijze, waarop het onderzoek moet worden geleid).

Zoo moet een kind van 5 jaar een zin van 10 lettergrepen kunnen nazeggen, een van 12 jaar een zin van 26 lettergrepen.

Een kind van 4 jaar zegt 3 getallen van een cijfer goed na, een van 8 jaar 5 getallen.

Op een plaat staan afgebeeld een man en een jongen met een kar, beladen met goederen. Een 3 jarig kind moet kunnen zeggen op de vraag, wat het op de plaat ziet: een man, een jongen, een kar. Een 7 jarig kind moet de handeling er bij kunnen noemen: een man en een kleine jongen, die een kar trekken. Een kind van 12 jaar moet de beteekenis-van de plaat begrijpen, dus bijv. zeggen: Dat zijn menschen, die uit armoede de stad verlaten.

Over 't algemeen wordt er nog slecht waargenomen en is 't geheugen niet trouw. Dit is vele malen gebleken uit opzettelijke onderzoekingen over getuigenissen van kinderen. Het bleek, dat ze allerlei dingen phantaseerden, die ze niet hadden gezien* en in het wel geziene vele wijzigingen aanbrachten. Voor de rechtbank is men daarom met kindergetuigenissen zeer voorzichtig. Allerlei beschuldigingen van kinderen bleken op louter phantasie te berusten, zelfs van heel normale kinderen, vooral als ze er onder elkaar over hadden gesproken of door onverstandige ouders in hun meening waren gestijfd. Vooral door suggestieve vragen kan men heel wat uit een kind krijgen, dat men er uit wil hebben.

Er zijn maar heel weinig kinderen, die in deze jaren iets oorspronkelijks maken: een vrij opstelletje, een verhaaltje, een melodie, een gedichtje; en dan is 't in den regel iets heel onvolkomens. De phantasie is nog in hoofdzaak nabootsend.

De meeste kinderen onthouden het best, als ze de stof eerst hooren, dan opschrijven. Vóór het 10de jaar zijn ze meer-auditief,

10 'aar. verzamelingen.

waarnemen.

herinneren, denken.

intelligentieschaal.

tests.

getuigenissen.

suggestie, scheppen.

nuditiefmotorisch.

Sluiten