Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukken.

bewegingen beheerschen ze uiterst gebrekkig, zoodat het schrijven en teekenen nergens naar lijkt. Hun zelfvertrouwen is heel gering en de phantasie zeer beperkt; ze jokken maar zelden.

Het drukke type is in huis meestal niet voor achterlijk aangezien. Ze praten veel en maken soms zelfs snedige opmerkingen. Ze antwoorden in school al, vóór de vraag nog geheel is uitgesproken en vallen de juffrouw in de rede. Elke kleinigheid leidt hen af en ze zitten voortdurend te draaien en de buren te hinderen. Ze meenen alles te kunnen, beginnen wel ijverig, maar volbrengen niets. Ook wel zaniken ze eerst vreeselijk, voor ze met 't werk aanvangen, en als 't eindelijk zal wezen, moeten ze nog eerst weer vragen, wat ze moeten doen.

't Zijn echte spijbelaars, ze willen de vrijheid; uit hen groeien de vagebonden, onzedelijke vrouwen, flesschentrekkers.

Ze zijn plagerig, gemeen, tot gevaarlijk toe. Ze slaan ruiten in, beschadigen boeken, banken en muren. Ze zijn koppig, onverschillig, brutaal, leugenachtig, hebben ruwe en gemeene praatjes en maken zich schuldig aan onzedelijke handelingen.

Daarbij toonen ze een instinctmatigen afkeer van regelmaat en tucht; berisping en straf werken slechts kort, ze zijn zeer weinig vatbaar voor ervaring.

Rekenen leeren achterlijken heel slecht; 't kan jaren duren, voor ze zich tot 10 behoorlijk kunnen redden. 7y'c?begrippen geven ook veel moeite; de dagen der week kunnen ze heel moeilijk onthouden en op de klok zien valt ook uiterst moeilijk. Familiebetrekkingen kunnen ze slecht uit elkaar houden en historisch besef hebben ze zeer weinig; dat iets vroeger anders was dan nu, ontgaat hun. Het begrip van geldswaarde ontstaat zeer langzaam, 't Geheugen is heel zwak; een verhaal kunnen ze niet terugvertellen.

De letters komen er wel in op den duur, maar ze schrijven heel veel'fouten.

De drukken zijn moeilijker op te voeden dan de stillen; een flink pak slaag is soms heilzaam, daar ze om rede noch gebod geven.

Zwakzinnigen hebben wel de zintuiglijke aandoeningen, zooals pijn, vreugde bij 't zien of krijgen van wat lekkers of moois, oogenblikkelijke aanhankelijkheid, maar niet de hoogere, die verbonden zijn aan samengestelde herinneringen, zooals: medelijden, eergevoel, verantwoordelijkheidsbesef, vaderlandsliefde, godsdienstige overgave.

De zorgeloosheid komt daardoor, dat ze geen besef hebben van toekomstig leed en gebrek.

Eenzijdige begaafdheden, zooals voor muziek, teekenen, hoofdrekenen, zelfs vreemde talen, komt enkel wel eens voor.

Op 100-leerlingen kan men op 1 a 2 zwakzinnigen rekenen.

Er zijn ook kinderen, die met het leeren betrekkelijk goed meekomen, doch die zeer lastige en minderwaardige karakter¬

aandoeningen.

rekenen, tijd.

geheugen.

eenzijdig begaafd.

moreel zwakzinnig.

Sluiten