Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste gevoelens van liefde zijn bij de meisjes gewoonlijk voor een leerares, een oudere vriendin, een leeraar, een geestelijke, een zanger, een tooneelspeler, dus vaak oudere personen. Het komt voor, dat ze per brief om een portret verzoeken, een handteekening of ander aandenken. Soms gaan twee bakvtóscben samen een bezoek afleggen bij zoo'n vereerde persoon, maar als ze er zijn, zijn ze toch met hun houding verlegen.

De jongelingen zijn verrukt, als ze met het meisje hunner keuze een baantje mogen rijden of een straatje omloopen. Ze maken al heele toekomstplannen en werken dubbel hard, om wat te worden.

De liefdesverhoudingen zijn over 't algemeen van heel onschuldigen aard en werken de idealen in de hand.

Toch worden er ook heel wat onzedelijke grappen gedebiteerd, waartegen zich zoo goed als geen enkele jongen durft verzetten, bang, dat hij door de kameraden wordt uitgelachen. En zwakke naturen hebben in deze jaren veel kans om zedelijk af te dwalen. De bibliotheken verdienen hun meeste geld met de pikante boeken, en heel wat jongelui, die van huis zijn, of op wier omgang en lectuur niet voldoende controle is, zijn door slechte boeken op een verkeerd pad gebracht.

Wanneer zij echter het geluk hebben, door hoogstaande menschen te worden opgevoed, dan zijn ze ook heel gemakkelijk voor idealen te winnen; voor het mooie, het reine, het verhevene zijn ze zeer ontvankelijk.

Bij dat streven naar hooger, het groeiend verantwoordelijkheidsgevoel, de opofferingsgezindheid is er een vruchtbare bodem voor den opbloei van een rijk godsdienstig leven. Het verstand kan nu een geestelijke macht begrijpen en 't gemoed heeft behoefte aan een hoogste ideaal van wijsheid en goedheid. De ouders beginnen van hun hoog standpunt te dalen; de opgroeiende jeugd ziet hun gebreken en onvolkomenheden. Toch hebben ze behoefte aan steun, welnu waar zullen ze die beter vinden dan bij die Macht, die hun verruimd begrip nu kan beseffen en die aan hun phantasie nieuw voedsel geeft? Er zijn zooveel groote moeilijkheden in het leven, waarvoor ze nu veel meer zelfstandig komen te staan. En ze voelen zich alleen te zwak, om deze bezwaren te overwinnen en aan alle verleidingen weerstand te bieden. Daarom zijn velen dankbaar voor de hulp, die ze in den godsdienst hebben, om het moeilijke tijdperk door te komen.

Eigenaardig is de weemoedige stemming, die den jongeling of 't aankomende meisje soms overvalt; in de eenzaamheid geven ze zich daaraan over en voelen zich dan weer opgelucht.

Ook het schoone in de kunst wordt nu meer gevoeld en gewaardeerd; schilderijen, muziek wekken bewondering en de eerste scheppingen van een ontwakend talent beginnen te komen;

godsdienst.

weemoed, kunst.

Sluiten