Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

worden. Ook schoolvoeding en -kleeding (pantoffels) heeft heel wat leerlingen voor 't onderwijs beter geschikt gemaakt.

BlNET heeft den onderwijzers een eenvoudig middel aan de hand gedaan, om zelf te onderzoeken, of de oogen normaal zien. Men teekene op een stuk papier letters, die een romp hebben van 7 m.M. in 't vierkant, de dikte naar evenredigheid van de grootte. De kinderen moeten die kunnen lezen op een 'afstand van 5' Meter bij heldere verlichting tusschen 10 en 2 uur, en dan van de zeven letters minstens drie goed benoemen.

Bij de kleintjes, die nog geen letters kennen, neme men daarvoor in de plaats -f O • A □ T enz.

Het onderzoek mag ook in de hoogere klassen wel eens worden herhaald, daar de bijziendheid door het schoolgaan van de laagste tot de hoogste klas toeneemt van 5 tot 10 "/o.

onderzoek.

Voor de opnemingsgeschiktheid is het zeer gewenscht, de lesuren door pauzen te onderbreken. Een kind wordt geestelijk gauw moe, maar dat herstelt zich ook weer spoedig. Men doet daarom het best, met elk uur 10 minuten te pauzeeren. Men zou ook 2 uur achtereen in de school kunnen blijven en dan wat langer naar buiten gaan, doch om verschillende redenen is dat niet zoo goed. De kinderen zijn, als ze zich even uitgesprongen hebben, en 't heele lichaam in beweging is geweest, voor de volgende les weer frisscher. Als ze langer buiten zijn dan 10 minuten, is er weer kans, dat ze zich bij 't spel vermoeien en voor 't volgend onderwijs minder geschikt zijn. Ook is zelfs bij 't beste systeem van ventilatie de lucht in 't lokaal na een uur reeds bedorven, zoodat het voor de gezondheid der kinderen noodzakelijk is, dat elk uur deur en ramen een poos tegen elkaar open staan. En voor de frischheid van de onderwijzers is het ook uitstekend, dat zij elk uur er even uit komen.

Energie.

pauzen.

De vrije Woensdagmiddag werkt gunstiger dan de geheel vrije Zaterdag. En daar de geestelijke energie in Maart en April en in Juli en October minder groot is, neme men bij voorkeur deze maanden voor de vacanties.

Rekenen is voor zeer veel kinderen een vak, dat hun veel geestelijke inspanning kost. Daarom doen we verstandig met dit

vak vooral in het 2de morgenuur te geven, daar de prestatie dan het grootst is.

's Middags is de geestelijke energie wel iets doch niet veel minder dan 's morgens; daarom is het volstrekt niet noodzakelijk, dat de middaglessen vervallen; wel is het aan te raden, niet vóór 2 uur te beginnen en van 2 tot 3 een gemakkelijk vak te nemen.

middaglessen.

Vele kinderen worden in de eerste schooljaren lichamelijk minder; als er nu ook nog huiswerk wordt opgegeven, vergt men van de jeugd op de lagere school geestelijk te veel.

Het is natuurlijk uitstekend, dat de onderwijzers wat plezier-

vacanties.

moeilijke vakken.

huiswerk.

Sluiten