Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook is wisseling wel nuttig, wijl ze van den eenen Ond. sommige dingen heel goed leeren, van een ander weer op ander gebied veel proflteeren. Daarom kunnen de Ond. ook in eikaars klassen met succes soms eenige uren les geven.

Als ieder kind hoofdelijk les kreeg, terwijl de anderen schriftelijk bezig waren, dan zou er veel te weinig tijd voor 't mondeling onderwijs zijn. Het klassikaal onderwijs verdient daarom de voorkeur. Ook, omdat het prettig en animeerend werkt, samen les te krijgen, zooals ook samen eten den eetlust en de spijsvertering bevordert. Als de kinderen niet naar de begaafdheid in afzonderlijke klassen zijn bijeengebracht, moeten we ons natuurlijk naar de middelmatige regelen en de zwakken en besten wat extra verzorgen, een nadeel van 't klassikaal onderwijs.

Het is moeilijk en zeer inspannend, een groote klas er goed bij te houden, zoodat dit nadeelig op 't leeren kan werken. Het is dan beter, er twee kleinere klassen van te maken.

Ook dit heeft een nadeel; als de eene klas mondeling bezig is, wordt de andere bij het schriftelijk werk afgeleid; ook moet de Ond. zijn aandacht over beide groepen verdeelen. En bij het schriftelijk werk kan hij minder goed voorkomen, dat de leerlingen van elkaar afkijken, inplaats van zelf hun werk te maken. Ook heeft hij niet zooveel tijd, om de zwakken bij te werken.

Daar staat tegenover, dat de Ond. als hij maar één klas heeft, licht in de verleiding komt, de mondelinge lessen te lang te rekken, waardoor er lang niet genoeg schriftelijk gewerkt wordt; de doeschool wordt dan vaak teveel /utsrerschpol.

Als er maar 2 lokalen zijn, moeten er drié klassen bij elkaar in en met 1 lokaal zelfs 6 klassen. Dat is nog minder dan 2, daar de kinderen teveel bij verschillende lessen tot 1 klas moeten worden gecombineerd en ze te lang schriftelijk bezig zijn.

Vóór 10 jaar zijn de jongens iets beter, na 10 jaar de meisjes; in de overgangsjaren loopen de geestelijke eigenschappen veel meer uiteen. Afzonderlijke scholen voor meisjes zijn daarom boven 12 jaar wel aan te bevelen, doch daar beneden zijn de verschillen te gering, om op grond daarvan ze een afzonderlijke verstandelijke opvoeding te geven.

Zeer hinderlijk voor 't leeren is natuurlijk een rumoerige omgeving, daar kinderen heel gauw worden afgeleid.

hoofdelijk, klassikaal.

meer klassen in een lokaal.

jongensmeisjesscholen.

rustige omgeving.

Sluiten