Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelachen, wat meestal niet 't geval is. Brengt men nu zoo'n kind even in de gang, dan is 't heel gauw over en doet men maar 't best, om het, zonder er verder over te spreken, weer binnen te halen.

Dit in de gang staan is overigens geen beste straf, daar het er vaak tochtig is en de kinderen er met kameraadjes spelen of

de mantels en jassen gaan inspecteer en. in den hoek. Ook het in den hoek zetten is af te keuren; de kinderen volaen de les niet aoed meer en 't leidt de anderen ook af.

Vele onderwijzers laten in de schoolpauzen nog kinderen zitten ; die vrijheidsberooving wordt zeer onaangenaam gevonden, dus werkt wel goed. Toch is deze straf zeer af te keuren, daar het kind even in de lucht moet, om uit te springen en uit de bedorven atmosfeer te komen; het is anders een volgend uur niet frisch. Ook moeten deur en ramen tegen elkaar open.

Natuurlijk moet een kind, dat in 't geheel niet wil gehoorzamen, van school worden verwijderd; nooit mag een leerling zegevieren en de onderwijzer de nederlaag lijden, als deze in zijn recht is.

in de gang.

onder 't spelen blijven.

van school.

preventief straffen.

strafregels.

heele klas straffen.

lichamelijke straf.

Heel goed werkt de preventieve straf. Een kind wordt gewaarschuwd; het maakt zich weer aan dezelfde overtreding schuldig; het wordt nu genoteerd; het weet, dat het bij verder goed oppassen nog zonder straf vrij komt, maar gestraft wordt, als de onderwijzer nogmaals moet waarschuwen. Dit moet dan ook consequent worden volgehouden, zoodat de kinderen niet denken: 't kan nóg wel een keertje lijden.

Strafregels zijn in geen enkel opzicht te verdedigen; men meene niet, dat 100 of 200 maal opschrijven: Ik mag in de school niet praten! zoo tot het kind doordringt, dat het dit daardoor in 't vervolg zal laten. Zien we niet dikwijls, dat eerst een heele rij woordjes Ik, daarna mag enz. wordt afgewerkt? Het pleit zeker niet voor den onderwijzer, als hij met honderden van zulke strafregels de jeugd in toom moet houden.

De onderwijzer moet even de klas verlaten; bij het terugkomen is er rumoer. Hij zegt niets, maar schrijft in het eerstvolgend uur van voorlezen een stel sommen op. Groote verwondering ! Ja jongens, jullie bent kinderachtig geweest, ik heb daarom geen trek, voor te lezen. Ze passen nu ëen volgenden keer wel op.

Nooit mag echter de heele klas worden gestraft, als één leerling iets heeft misdreven en men den dader niet kan vinden. Er blijft den eerlijken onderwijzer niets anders over, dan zijn spijt er over uit te drukken, dat de schuldige zich niet aanmeldt.

Deze straf is zeer af te keuren, als ze in drift wordt toegepast. Maar overigens is er wel veel voor te zeggen. In drift weef men niet, wat men doet; men gaat dan licht te ver. Een

Sluiten