Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klap om de ooren kan 't gehoor beschadigen en neusbloeding veroorzaken. Een schop kan eveneens ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

Maar een tik met een stokje op de vingers, bijv. als een leerling herhaaldelijk met zijn persoonlijke leermiddelen zit te spelen, of andere verkeerde dingen met zijn handen doet, heeft wel eens een heel nuttig effect; de leerling vindt het een onaangename, maar wel rechtvaardige straf, als hij heeft gezondigd; en hij krijgt haar onmiddellijk na de daad, dus begrijpt hij haar ook. Bovendien kan hij om twaalf uur naar huis gaan, waarvoor hij ook wel wat over heeft. En dan wordt de onderwijzer ook niet zoo nerveus, als wanneer hij telkens door moet verbieden en waarschuwen. Het is volstrekt niet waar, dat juist deze straf zou verbitteren.

Dat doet veel meer een krenken in 't bijzijn der makkers. Een leerling smalend in 't zonnetje zetten prikkelt tot verzet en brutaliteit. Vooral vermijde men het krenken van een leerling, door van zijn ouders iets verkeerds te zeggen, of er ook maar op te zinspelen. Dat is een van de ergste dingen, die een onderwijzer kan doen. Al zijn de ouders ook nóg zoo slecht, een kind kan niet verdragen, dat ze worden uitgemaakt.

Het klikken is onder kinderen een afkeurenswaardige daad, en we moeten het dan ook zooveel mogelijk tegengaan. Het kan zijn. dat een leerling iets heel ergs aan den onderwijzer vertelt, dat deze moet weten in 't belang van de school. Dan is het niet af te keuren; de wijze, waaróp zooiets wordt gezegd, is een goed middel om uit te maken, of het toelaatbaar is.

Het is van groote opvoedende waarde, als de onderwijzer royaal ongelijk bekent tegenover een leerling en dezen om vergeving vraagt. Ook tegenover ontevreden ouders ga men zoover als 't maar even kan in 't billijken van hun aanmerkingen; ze zijn dan dadelijk veel beter te spreken en kunnen en willen zich in het goede recht van den onderwijzer ook indenken.

Een schoolfeestje en ouderavonden kunnen den goeden geest van een heele school versterken, en door onderlinge samenwerking kan het personeel de schooljaren voor de kinderen tot een jeugdgeluk maken, dat het heele leven door als een zon achter de donkere wolken komt gluren en een gouden schijnsel geeft op den verderen levensweg.

De Nederlandsche paedagoog Jan LlGTHART heeft ons daarin een schitterend voorbeeld gegeven. /

krenken.

klikken.

ongelijk bekennen.

ouderavonden.

Douwes, Moderne Paedagogiek.

5*

Sluiten