Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggelaten, om meer plaats te maken voor een Aanhangsel, handelende over de „Methode der kleinste vierkanten".

Werd in 1878 door wijlen den Schrijver reeds betreurd, dat onderwerpen als „de vereffening der fouten en de nauwkeurigheid der metingen enz." niet behandeld konden worden, zoo behoeft het niet meer betoog, dat nu, ongeveer 30 jaar later, bij de steeds zich uitbreidende toepassing van de methode der kleinste vierkanten, de noodzakelijkheid zich sterker deed gevoelen van eene, zij het ook korte, bespreking dier onderwerpen bij de „Handleiding voor Landmeten en Waterpassen".

Aan de hand van eenvoudige onderstellingen omtrent de samenstelling van waarnemingsfouten, zijn eenige stellingen van de „Foutentheorie" bewezen en is het grondbeginsel van de „Methode der kleinste vierkanten" afgeleid; eenige hennis van de „Waarschijnlijkheidsrekening" is daarbij vooropgesteld.

Bij de afleidingen is in hoofdzaak gevolgd het dictaat door wijlen Prof. Schols in zijne colleges gegeven; eenige moeilijkheden bij de meer strenge afleiding, welke moeilijkheden door wijlen Prof. Schols op zoo uitnemende wijze zijn opgelost in: „Over de fouten in de ruimte en in. het platte vlak" (*), zijn hier door bijzondere onderstellingen omtrent de samenstelling en de grenzen der waarnemingsfouten ontgaan. By de samenstelling is verder gebruik gemaakt o. a. van bijlage Q van het blijvend gedeelte van het Jaarboekje van'het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, bewerkt door Prof. Schols , naar deze bewerking het laatst in 1903 uitgegeven en herzien door Prof. Heuvelink in 1906. In navolging van de herziening door Prof. Heuvelink, zijn ook de berekening van de middelbare fouten van de resultaten bij vereffening met voorwaardenvergelijkingen en de meth'ode van de indirecte waarnemingen met voorwaardenvergelijkingen besproken.

Bij de behandeling van de oplossing der normaalvergelijkingen volgens Gauss in de § § 260 en 261 zijn het „Overzicht", hel „Schema", het „Voorbeeld", en de daarbij gevoegde toelichtingen, grootendeels overgenomen uil een door Prof. Heuvelink ten behoeve van de berekeningen voor de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing samengesteld overzicht dier oplossing; voor de daartoe welwillend verstrekte vergunning bied ik Z.H.G. by dezen mijn welgemeenden dank.

Breda, Maart 1908. F. j. H. M. THYS.

O Verhandelingen van de Kon. Akad. v. Wetenschappen, Deel XV. Amsterdam. 1875.

Sluiten