Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leest op de baak af; vervolgens verplaatst men de bel telkens over ééne verdeeling van het niveau, en leest daarbij weder op de baak af; de verschillen van 2 opvolgende aflezingen zullen dan even groot moeten zijn.

Bij zeer gevoelige niveau's gaat men voor de bepaling van de hoekwaarde op de volgende wijze te werk; terwijl de bel zich zooveel mogelijk naar .voren bevindt, richt men den horizontalen draad in den kijker op een centimeiermidden (*) van de baak en leest den stand van de beide uiteinden van de bel in tiende deelen van de verdeeling van het niveau af, daarna brengt men de bel naar achteren, richt weer op een centimetermidden en leest weer den stand van de beide uiteinden der bel af in tiende deelen. De afstand der centimetermiddens, gedeeld door het verschil in stand van het midden der bel bij de beide waarnemingen, geeft dan de hoekwaarde in lengtemaat op de baak.

Op gelijke wijze als boven besproken, kan de waarneming herhaald worden.

Ook het onderzoek kan op overeenkomstige wijze geschieden: men richt den horizontalen draad in den kijker op opvolgende centimetermiddens en leest daarbij den stand van de uiteinden van de bel af in tiende deelen; de verschillen voor de opvolgende standen van het midden der bel zullen dan gelijk moeten zijn.

§ 21. Bevestiging der luchtbel-buis. De glazen-niveaubuis is meestal in een koperen omhulsel gevat, dat aan de bovenzijde open is, om de bel in haren stand ten opzichte van de verdeeling op de buis te kunnen waarnemen. Door middel ,van dit omhulsel is de luchtbel-buis, overeenkomstig het doel,-waartoe zij zal dienen, aan een voet of aan een instrument bevestigd. Daar de luchtbel bij verwarming van het niveau aan ééne zijde, bijv. door de zon, zich naar de warmtebron toe beweegt, wordt het genoemde koperen omhulsel bij een gevoelig niveau soms nog door een glazen buis omgeven, en wordt het bij het gebruik op het terrein door een scherm tegen de directe inwerking der zonnestralen beschut. ~

De voornaamste' doeleinden, waartoe het niveau wordt gebruikt, als: het horizontaal stellen van een vlak of van eene

(*) Bij hot gebruik van een baak, als in fig. 169 afgebeeld, richt men op het midden van een centimeterblokje; bn een .baak, als in fig. 168 voorgesteld, op het midden tusschen twee strepen. ■

Het richten op het midden van eén centimeterblokje of op het midden tusschon twee strepen is, zooals trouwens gemakkelijk is na te gaan, reel nauwkeuriger te doen, dan het aflezen in millimeters op eene in centimeters verdeelde baak.

Sluiten