Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene as draaibaar en wordt het aan het andere uiteinde C door eene correctieschroef, die door een spiraal veer wordt tegengewerkt, vastgehouden. Met behulp van deze correctieschroef kan men nu aan de richtlijn den vereischten stand geven.

Ten einde den stand van de richtlijn ten opzichte van den voet te onderzoeken, plaatst men het niveau op het vlak en laat het op de in § 22 beschreven wijze met behulp van de stelschroeven in tivee onderling loodrechte standen inspelen.

Is het niveau nu goed geregeld, dan zal in elk der gebezigde standen de onderkant van den voet en dus de bovenkant van het vlak horizontaal zijn; draait men het niveau dus 180° om een verticale as om ten opzichte van een der twee standen en plaatst het weer op het vlak, dan moet het weer inspelen.

Was daarentegen het niveau niet goed geregeld, maar maakte de richtlijn AB, flg. 26, een hoek « met den onderkant GD van den voet, dan zou bij het inspelen der bel de onderkant van den voet, en dus ook een lijn in liet vlak in de richting waarin het niveau staat, een hoek a met den horizon maken. Draait men nu het niveau 180° om, tengevolge waarvan het uit den stand ABGD in den stand A'B'GD komt, dan maakt de richtlijn A'B' met den horizon een hoek, gelijk aan den hoek tusschen die lijn en den horizon, plus den hoek tusschen de richtlijn en den onderkant van den voet, dat is dus een hoek 2a. De bel wijkt dus uit over een afstand, overeenkomende met het dubbel van de fout in het niveau. Om dus het niveau te regelen, moet men de helft van de uitwijking der bel wegnemen met behulp van de'correctieschroef van het niveau, waardoor de helling van de richtlijn even groot wordt als die van den voet GD.

Daar het moeielifk is, om in eens juist de helft van de uitwijking weg j^ nemen, zoo moet men de bewerking nog eens herhalé*n, na eerst de bel weer te hebben doen inspelen in twee onderling loodrechte standen, met behulp van de stelschroeven van het vlak. De zich nog vertoonende kleine uitwijking deibel wordt weer voor de helft met behulp van de correctieschroef weggenomen.

§ 24. Horizontaal stellen van eene omwentelingsas. Moet het niveau dienen tot het horizontaal .stellen van eene omwentelingsas XY, flg. 27?''°, dan rust het met twee vorken abcd, a'b'c'd' op de cylinderyprmige tappen der as XY. Deze tappen hebben gelijke middellijn en rusten in twee pannen, waarvan minstens ééne in verticalen zin kan verplaatst worden, bijvoorbeeld door middel van de stelschroeven (verg. fig. SP" E, F en G) waardoor het instrument ondersteund is.

Sluiten