Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eiscben, waaraan, zulk een niveau — los niveau ofruiterniveau genoemd — heeft te voldoen, zijn: 1°. de richtlijn moet met de as in een vlak liggen; ■ 2°. de richtlijn en de as moeten in dat vlak evenwijdig aan elkaar zijn.

Voldoet het niveau aan deze twee eischen, dan is bij inspelende bel de richtlijn en dus ook de as XY horizontaal.

Om het niveau te regelen, zijn tweeërlei correctieschroeven aangebracht; de schroeven BB' dienen om de richtlijn in één vlak te brengen met de as XY en de schroeven CC' om die lijn in dat vlak evenwijdig aan die as te maken. Aan den eersten eisch moet voldaan zijn, opdat de stand van de bel niet afhankelijk zij van eene kleine overhelling van het niveau ter eener of ter anderer zijde van het verticale vlak, dat door de-as XY gaat.' Hadden toch de richtlijn ab en de asXFden onderlingen stand' in fig. 28* iiï twee projecties voorgesteld en speelde de' bel in, dan zou de verticale projectie a"b" der richtlijn eene'horizontale lijn zijn; geeft men echter, in A staande, aan het niveau eene kleine draaiende beweging om de as naar zich toe, dan komt de verticale projectie der richtlijn in den stand a{'b{' en beweegt zich de bel alzöo naar rechts in de richting van het hoogere uiteinde b. Bij eene draaiing van het niveau van zich af, fig. 28", zal de bel echter naar links in de richting van het hoogere uiteinde a uitwijken. Lagen richtlijn en as echter, ofschoon niet evenwijdig, wel in hetzelfde vlak, fig. 29, zoo zou de richtlijn bij deze bewegingen om de as een kegelvak beschrijven en de bel dus in beide gevallen naar denzelfden kant b in de richting van den top des kegels uitwijken. Was de richtlijn evenwijdig met de as, dan zou de bel ook na de wenteling blijven inspelen.

Het is hieruit ook duidelijk, hoe het niveau met betrekking >t den gestelden eisch beproefd en zoo noodig geregeld kan worden. Men plaatst het namelijk naar behooren op de tappen, brengt het door middel van de schroeven van de beweegbare pan of door middel van de stelschroeven, die het instrument tot dat doel aanbiedt, tot inspelen en geeft vervolgens aan het niveau, dat steeds op de tappen blijft rusten, eene kleine wentelende beweging om de as XY, zoo in de eene als in de andere richting; verplaatst de bel zich bij beide bewegingen in tegengestelden zin, zooals in flg. 28">, zoo kruist de richtlijn de as en kan uit de richting> waarin de bel uitwijkt, gemakkelijk opgemaakt worden, in welken zin men met de schroeven BB' moet werken om de fout weg te nemen. Wijkt de bel echter niet uit, of verplaatst zij zich bij beide bewegingen in denzelfden zin, zooals

Sluiten