Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Wanneer men hoeken meet tüsschen. de richtingen naar punten die op zeer uiteenloopende afstanden van het hoekpunt zijn verwijderd , waarbij dus steeds opnieuw, de parallax moet worden weggenomen, zoo mete men iedere richting onmiddellijk na elkaar in den gewonen stand en in den doorgeslagen stand van den kijker; daarbij zorgdragende, dat men gedurende de meting voor één punt de oculairbuis niet verplaatst.

In het algemeen verdient het aanbeveling gedurende de hoekmeting de oculairbuis niet te verplaatsen (tenzij men bovenstaande methode volgt), aangezien door deze verplaatsing de stand van de vizierlijn allicht kleine veranderingen kan ondergaan (zie ook § 7).

De fout, welke gemaakt wordt, doordat de eerste as niet zuiver verticaal staat, kan niet door middel van eene dubbele meting geëlimineerd worden. Aangezien deze fout in den regel een grooteren invloed op de uitkomsten der meting heeft, dan die, welke ontstaan ten gevolge van een onjuisten stand van de tweede as ten opzichte van de eerste en van de vizierlijn ten opzichte van de tweede as, zoo is het doorslaan van den kijker wel een belangrijk, maar niettemin een onvolkomen middel ter . vermijding van fouten in de hoekmeting en blijft het zaak, steeds de eerste as zoo zuiver mogelijk verticaal te stellen. (*)

zoodat:

. ' AB — AR sm £ = st'B/3 = (sech — Vjsinfi

of ook:

e = (sech -l)P = ptghtg 1/2h.

Was do elévatiehoek van AC niet nul, maar h\ zoo worden bij C overeenkomstige routen gemaakt, en zouden de fouten in de enkele meting worden:

i = *(igh-tgV),

en:

t = /8 (sec h - sec ft') = £ (ty htg V, ft - 4g ft' tg i/2 ft').

O De fout, welke gemaakt wordt, indien de eerste as AG een kleinen hook y van de verticaal afwijkt, kan gemakkelijk als volgt gevonden worden.

, Z h'ef°e IIH'' flS- 45. de doorsnede van het horizontale vlak door ^jhethet vlak dat in A normaal op de eerste as AG staat en zfl AD do stand der in het laatstbedoelde vlak gelegene tweede as bU het richten op het linkervoorwerp B. De hoeklLlD =*', welke de tweede as met hare projectie maakt, wordt dan blijkens de figuur gevonden uit: *

. , BD B'Figy

of:

«' = y sin p,

waarin f den hoek tusschen HH' en het verticale vlak door de tweede as voor-

Sluiten