Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl v ff, 0flmmder lichtstralen van het linker- en minder of meer lichtstralen van, het rechtervoorwerp op te vangen, teneinde zoodoende de betrekkelijke helderheid der beide beelden te kunnen

Daar de kijker bij dit instrument alleen dient, om het samenvallen van twee beelden duidelijk waar te nemen, dus niet om op een bepaald punt te richten - zoo behoeven in den kijïer

oofS'vSf-V ïacM te z»n' en kan men bij de sextant ook een Gahlelschen of Hollandschm kijker bezigen, waarvan het objectief u t eene achromatische positieve en het'oculïïr uit een negatieve lens bestaat, en die bij dezelfde vergrooting korter is dan de gewone kijker en bovendien rechtopstaande heldere beelden vormt (nachtkijker, sextant de nuit)

Wanneer de beide voorwerpen zeer dichtbij of op zeer verschi lenden afstand zijn gelegen, gebruikt men soms ook we m plaats van den kijker, eene buis zonder glazen, die aan den' TlZet Waamemer eeno^°P-t kleine oogopentg

Behalve de hier beschrevene hoofdbestanddeelen zijn aan de sextant meestal nog twee stel gekleurde glazen N en p" bracht, waarvan één stel achter den kimspiegel en let ZSe tusschen den kimspiegel en den groeten spiegel kan geSacM

rnSmaantT11 ^ ^ » b«het waa« van

de sexSrbi ErTT' d°Ch k°men bÜ het gebruik> dat ^n de sextant bij het landmeten gemaakt wordt, zelden te pas Tot

daTv et f dien;°0keen glaasje. (Wleurde ootdop)

dat voor het oculair van den kijker geschroefd wordt en dé voorkeur verdient boven de glazen N en P, als beide voorwerpen even helder zijn; zoo bijv. bij het bepalen van de indexïoTSie door middel van de zon, waarop wij straks terugkomen

De loupe-P, die bij K aan de alhidade bevestigd en om dat punt beweegbaar is, is bestemd om het aflezen op den nonrus gemakkelnk te maken. Verder zijn nog aan het instrumen het houten handvat M en meestal onder A, A' en C drie pootjes aangebracht. ' 10 dne

§53. Gebruik. Ten einde met de sextant den hoek te meten, waaronder twee voorwerpen van uit een gegeven ount gezien worden, neemt men het instrument met hetSdvaÏÏ de rechterhand, de linkerhand bij de klemschroef t? ptodê vervolgens brengt men het instrument met den ^eTZrtet oog, zoodanig dat het vlak van den cirkelrand evenwi dS loop aan het vlak van den te meten hoek en dat het draa punt van

Sluiten