Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 61. Qorrecties voor do fouten, die niet door regeling zyn wog te nemen. Zooals wij in § 57 gezien hebben, zijn er in de sextant verschillende oorzaken voor fouten aanwezig, die niet door regeling zijn weg te nemen. Daar deze fouten alleen veranderen met de grootte van de hoeken, die men meet, zoo kan men eens voor altijd de waarden dier fouten voor verschillende hoeken bepalen,- en later bij het meten van dergelijke hoeken, die fouten met omgekeerd teeken als correctie aanbrengen.

De bepaling dezer fouten of correcties geschiedt op de volgende wijze: men meet met de sextant, na haar behoorlijk geregeld te hebben, voor zooverre betreft de fouten, die door regeling zijn weg te nemen, verschillende nauwkeurig bekende hoeken; de verschillen tusschen die bekende hoeken en de daarvoor gevonden waarden door meting met de sextant (na het aanbrengen van de indexcorrectie en de correctie voor de spiegelparallax) geven dan de correcties aan.

Bepaalt men op deze wijze de correcties voor verschillende hoeken, bijv. van 5 tot 5 of van 10 tot 10 graden, tusschen 0° en 130°, dan kan men later bij het gébruik van tusschengelegen hoeken de correcties door interpolatie vinden. Deze correcties moeten dan aan de gemeten hoeken worden aangebracht, boven en behalve de reeds vroeger vermelde indexcorrectie en spiegelparallax.

Bekende hoeken ter bepaling dezer correcties kan men op een der volgende wijzen verkrijgen.

1°. Door van uit een bepaald punt met een ander nauwkeurig instrument, bijv. een theodoliet, de hoeken tusschen een aantal in den omtrek gelegen voorwerpen te meten. Op deze wijze worden onder andere de sextanten voor de Nederlandschë marine te Leiden in het gebouw voor de verificatie der zeeinstrumenten onderzocht, waar men van uit een bepaald punt,

schouwde kijkeras en de normaal op den kleinen spiegel 156 bedraagt). Kan men

ê2

dus eene fout van A minuten in de meting toelaten, dan mag — hoogstens A bedragen, en dus ê hoogstens geluk aan J/800 A zftn. Was de toe te laten fout,

1 ™ eS 1

bijv. 5" of minuut, dan mag — hoogstens tot —, of ê hoogstens tot

V— = 5 minuten opklimmen. Het is dus niet noodig, kijker en grooten 12

spiegel volkomen Juist te regelen; eene afwijking kleiner dan 5 minuten is-inhet hier bedoelde geval geheel onschadelijk.

Sluiten