Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 de toepassing van deze formule heeft men er op te letten, J»tA,K en A m deelen van den straal zijn uitgedrukt. Worden

- Ln ïi£f SegeVe°' dM1 m0et men diG eerst door het takken nï ' f fnde 26 in deelen van ^n straal uit te drukken Om nu ook A m minuten te vinden, moet men weer met datzelfde getal vermenigvuldigen, waaruit voor/het gTvaï aar n, n en A m minuten worden uitgedrukt, volgt:

§64. Het meten van verticale hoeken. Wil men met de

- sextant den hoek bepalen, dien de lichtstraal, komende van een zeker voorwerp, met zijne horizontale projectie maakt, dan heeft men daartoe nog een hulpwerktuig, den zoogenaamden kumU honzon (*), die uit een horizontaal spiegelend oppervlak bestaat, noodig. Deze spiegel wordt gevormd door eene zuiver gepolijste metaal- of glasplaat, of door het oppervlak, van eene vl30? De eerste wordt door drie stelschroeven ondersteund en met behulp van eene luchtbelbuis horizontaal gesteld. De vloeistofspiegel bestaat uit een ondiep bakje met olie of kwikzilver gevuld, waarvan het oppervlak, als de vloeistof in rust is

van nT wi", ^ ^ °m de groote bewegelijkhe d' van het kwikzilver weg te nemen, wordt het in .een rood koperen schaaltje gedaan, dat inwendig geamalgameerd is- en om den invloed van den wind te ontgaan, plaatst men over den spiegei soms een blikken dak, in welks schuine zijden twee d or hLT ter.d°Tlati^ ™ de.lichtstralen, maa? die ook door blaadjes mica kunnen gesloten worden, bijaldien de wind nog hinderlijk mocht blijken te zijn. Voor het meten van een verticalen hoek richt men nu den

daaSilt v, kbeeld;an ^ V°°rWerp in den ^nsthorizo" daarbij hfct vlak van den rand verticaal houdende, en laat het

TltZl? "gelezenhoek geeft, fla het aanbrengen der indexcörrertie

Sluiten