Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLANCHET.

§ 65. Inleiding. Bij het planchet worden de hoeken niet in hoekmaat uitgedrukt, maar onmiddellijk op het papier in teekening gebracht. Het planchet dient echter niet uitsluitend om er hoeken mede te meten, maar veeleer orn er het geheele. terrein op in teekening te brengen. Brengt men namelijk de verschillende hoeken van het terrein op hunne overeenkomstige plaatsen op het met papier overspannen planchet over en zet men op de beenen dier hoeken, de op het terrein in die richtingen gemeten afstanden op verkleinde schaal uit, dan verkrijgt meneene figuur, die gelijkvormig is met de projectie van het terrein op een horizontaal vlak, d. i. eene kaart van dat terrein.

Het planchet bestaat in hoofdzaak uit twee verschillende deelen: 1°. het eigenlijke planchet, zijnde een houten, met papier overspannen bord, dat door middel van een drievoet horizontaal opgesteld wordt in het hoekpunt van den hoek, dien men in neekening wil brengen; en 2°. de vizierliniaal, zijnde een koperen of houten liniaal, van eene vizierinrichting voorzien, die evenwijdig loopt aan een der zijkanten van de liniaal. mgfnk

Plaatst men deze liniaal op het planchet, richt men haar viziervlak op een punt van het terrein èn trekt men vervolgens langs den zijkant evenwijdig aan het viziervlak der liniaal eene potloodlijn, dan heeft men op het planchet een horizontale lijn getrokken in de richting van het bepaalde punt; doet men 'dit nu naar alle richtingen, die men wenscht op te nemen, dan heeft men op het planchet alle horizontale hoeken in teekening gebracht, welke die richtingen onderling maken.

Behalve de aangegeven hoofddeelen heeft men bij de meting nog noodig: een schietlood om een punt van het planchet op

Sluiten