Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" Bij de opstelling van het planchet kan men in aanmerking nemen, dat een fout van een of twee centimeters in de opstelling in den regel niet zal hinderen, mits het planchet horizontaal, gesteld en goed georiënteerd zij.

§ 69. Onderzoek van het planchet. Het bovenvlak van het planchet moet.een plat vlak zijn, rechthoekig op de as.

Om te onderzoeken of het bovenvlak van het. planchet een plat vlak is, legt men er in verschillende richtingen eene volkomen rechte liniaal op en gaat na of deze overal het planchet over de volle-lengte raakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet het planchet door afschaven vlak gemaakt worden.

Of het bovenvlak, rechthoekig op de as staat, kan men onderzoeken , door dat vlak met een niveau juist horizontaal te stellen en het planchet vervolgens om zijne as te draaien; blijft daarbij het niveau inspelen, dan heeft de as den.juisten stand.

Daar het draaien van het planchet om zijne as alleen voorkomt bij het opstellen, niet bij het eigenlijke meten, zoo is een niet-rechthoekige stand van de as ten opzichte van het bovenvlak van het planchet weinig hinderlijk. Mocht dit geval zich werkelijk voordoen, dan zal, als het bovenvlak horizontaal gesteld is, en men het planchet ter orieBteering een weinig draait, het bovenvlak wel niet horizontaal blijven, maar door de stelschroeven weer gemakkelijk horizontaal gebracht kunnen worden.

§ 70. Regeling van de vizieriinlaal met gewone vizieren.

Het viziervlak van de liniaal moet een plat vlak zijn, rechthoekig op het ondervlak van de liniaal, en zoo er verschillende viziervlakken aanwezig zijn, dan moeten deze alle samenvallen. Op de eerste voorwaarde onderzoekt men de liniaal door'haar op een zuiver 'horizontaal gesteld planchet te plaatsen en op eene zuiver verticale lijn te richten, die door een schietlood aangegeven wordt; wordt het koord van het schietlood dan over de geheele lengte door den objectiefdraad gedekt, dan heeft het viziervlak den vereischten stand; zoo niet, dan moet men de liniaal verbeteren door de schroefjes, waarmede de objectiefplaat D, fig. 84, op de liniaal AB is bevestigd, los te maken en weer vast te schroeven na tusschenvoeging van een stukje papier of bladtin. Daar het bij dit onderzoek vooral op den horizontalen stand van het planchet, in eene richting rechthoekig op die van de liniaal, aankomt, zoo plaatst men in die richting op het planchet een buisniveau, om daarmede den

Sluiten