Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bij den theodoliet beschreven zijn, indien men slechts in acht neemt, dat voor de eerste as hier de loodlijn op het planchet in de plaats treedt; 'het omdraaien van de eerste as moet dus vervangen worden door het omzetten van de liniaal, en het juist 180° omdraaien, door het trekken van eene lijn langs de liniaal en deze na het omdraaien daar weder langs te plaatsen.

Bij de liniaal met niet-doorslaanden kijker dient men zich, evenals in § 70 is aangegeven, voortdurend door middel van een buisniveau, dat rechthoekig op de richting van de liniaal staat, van den horizontalen stand van het planchet in die richting te overtuigen.

Evenals bij den theodoliet geeft het doorslaan van den kijker ook hier veel gemak bij het onderzoek, en het is daarom, dat, al kan de kijker niet op de gewone wijze worden doorgeslagen, hetgeen voor de waarnemingen zelf geenszins noodzakelijk is, dë kijker toch in den regel uit de tappannen kan worden gelicht en dan doorgeslagen, of, wanneer de constructie van het instrument dit toelaat, kan worden omgelegd. Bij de in. flg. 83abc voorgestelde liniaal kan dit geschieden door de schroefjes P en de daaronder liggende plaatjes weg te nemen.

Het onderzoek of de zijkant van de liniaal evenwijdig loopt aan het vlak, waarin de vizierlijn van den kijker zich bij draaiing om de kijkeras beweegt, geschiedt op overeenkomstige wijze als voor de vizierliniaal met gewone vizieren is beschreven.

Zooals in § 67 reeds-is opgemerkt, zijn soms correctieschroefjes aangebracht, om de liniaal in dit opzicht te regelen (in den regel door draaiing der zuil D, fig. 83, om hare lengteas).

Het meten van verticale hoeken met de vizierlihiaal heeft op overeenkomstige wijze plaats als bij den theodoliet is behandeld. (Zie § 44—49.)

Aangezien het bezwaarlijk is, het planchet voortdurend volkomen horizontaal te houden, zoo zijn de in § 49 sub b en c behandelde constructies te verkiezen. Het onderzoek naar de indexfout, alsmede de regeling, geschieden ook volkomen op dezelfde wijze als bij den theodoliet.

Sluiten