Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stomer gemiddeld over eén boog van ongeveer 10' tot 12' en in den winter van ongeveer 4' tot G' uitstrekt, heeft plaats gedurende de meting, zoodat men telkens de azimuthen ten opzichte van eene andere lijn bepaalt. Aangezien nu deze verandering zeer ongelijkmatig plaats heeft, is het niet mogelijk haar in rekening te brengen (tenzij men inlichtingen kan verkrijgen van een magnetisch of meteorologisch instituut of gebruik kan maken van een declinatorium) en, blijven dus de fouten die daardoor ontstaan, in de uitkomsten der meting.

De magnetische storingen eindelijk zijn gedeeltelijk een gevolg van veranderingen in de activiteit van de zon en treden vooral in sterke mate op bij noorderlicht, waarbij de stand der naald onregelmatige afwijkingen vertoont, waarvan het bedrag soms tot een graad kan opklimmen.

Ten gevolge van de dagelijksche verandering der declinatie en van de magnetische storingen is' het zonder bijzondere hulpmiddelen niet mogelijk, met de boussole nauwkeurige metingen te verrichten, en het is daarom overbodig hooge eischen te stellen aan "de inrichting en de regeling van dat instrument. Zorgt men, dat bij groote storingen, die zich door de onrust der magneetnaald kenmerken, geen waarnemingen verricht worden, dan kunnen in de meting toch nog fouten voorkomen die wellicht tot 10' kunnen opklimmen.

Op plaatsen, dichter bij den evenaar gelegen, zijn de dagelijksche beweging en de invloed van de storingen minder groot zoodat men aldaar eene eenigszins grootere nauwkeurigheid met de boussole kan bereiken. De dagelijksche veranderingen te Batavia strekken zich gedurende de maanden Mei tot Juli uit over een boog van ongeveer 2', gedurende de maand December over een boog van ongeveer 4'.

§ 73. Beschrijving van de boussole. Bij de in flg 78 voorgestelde boussole - statief boussole genaamd -, rust de magneetnaald NZ door middel van een agaten hoedje op eene stift die in het midden van eene cylindervormige koperen doos is aangebracht. In de doos, die van boven door. eene glazen pjaat bedekt is, bevindt zich op een verheven rand eene graadverdeeling en wel zoo, dat, als de rand horizontaal staat, de naald zich in het vlak van den rand bevindt, met haar uiteinde zoo dicht mogelijk bij de verdeeling, om hierop met behulp van de punt der magneetnaald den stand der doos ten opzichte van den magnetischen meridiaan te kunnen aflezen. Op twee diametraal tegenover elkaar gelegen plaatsen aan den omtrek van de doos

i

Sluiten