Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is blijkbaar hetzelfde als het azimuth van AB. Kan de vizier/inrichting doorslaan, zoo kan men ook het middelpunt del- boussole boven A plaatsen en de fout in het azimuth door dubbele meting elimineeren. Is namelijk in den gewonen stand der vizierinrichting de aflezing aan de Noordpunt der naald a, fig. 81", en in den doorgeslagen stand de aflezing aan de Zuidpunt (3, fig. HV", zoo wordt in beide gevallen dezelfde fout 2r=./_ ABC=/_ ABC', maar in tegengestelden zin gemaakt. Het gevraagde azimuth NAB zal dus gelijk zijn aan de halve som der aflezingen * en B.

Het bepalen van horizontale hoeken met de boussole, door van elkaar af te trekken de azimuthen van de twee beenen, kan geen groote nauwkeurigheid opleveren, omdat de azimuthen met behulp v£ln de boussole niet nauwkeurig gevonden worden. Bij sommige instrumenten heeft men beide zaken gecombineerd, namelijk het meten van hoeken en van de azimuthen .van lijnen, maar zoodanig, dat de verschillen van deze laatste met veel grootere nauwkeurigheid de hoeken tusschen de lijnen aangeven. Daartoe is het instrument ingericht als een theodoliet, terwijl eene magneetnaald aanwezig is, om met behulp daarvan den rand zoodanig te oriënteeren, dat de aflezingen tevens ten naastenbij de azimuthen aangeven.

§ 75. Onderzoek van de boussole. Het onderzoek van de boussole moet zich uitstrekken over de gevoeligheid van de magneetnaald en over den stand van het viziervlak ten opzichte van de as. De gevoeligheid der naald kan men onderzoeken door op een verwijderd voorwerp te richten en, nadat de naald tot rust gekomen is en men haren stand heeft afgelezen, de boussole voorzichtig één of meermalen rond te draaien en ten slotte weer op hetzelfde punt te richten. Is de naald bij deze beweging rustig blijven staan en heeft zij na de proef denzelfden stand als daarvóór, dat bezit zij de noodige gevoeligheid. Men kan ook, nadat de magneetnaald tot rust gekomen is, haar door middel van een ijzeren voorwerp in schommeling brengen en nagaan, of zij weer in denzelfden stand tot rust komt. &«Mf

Is de boussole, zooals in fig. 78, voorzien van gewone vizieren, dan moet het viziervlak, hierdoor gevormd, evenwijdig loopen aan de as. Het onderzoek hieromtrent geschiedt op overeenkomstige wijze als bij de vizierliniaal van het planchet is beschreven, met deze kleine wijziging, dat men de as verticaal stelt in plaats van het planchet horizontaal te stellen.

Sluiten