Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of , bij beweging van het oog langs de oogspleet naar beneden, het Viziervlak op het punt gericht blijft.

§ 81. Spiegelkruis. Het spiegelkruis, waarvan in flg. 92»b eene afbeelding voorkomt, bestaat uit twee spiegeltjes KenG, die .een vasten hoek-met elkaar maken en waarvan het eene K slechts half verfoelied of lager dan het andere is. Ziet men nu in dezen kleinen of half verfoelieden spiegel K het tweemaal teruggekaatste voorwerp A samenvallen met een tweede voorwerp G, dat mep over dien spiegel of door het onverfoeliede gedeelte heenziet, dan maken, volgens hetgeen wij bij de sextant gezien hebben, de lichtstralen, die van beide voorwerpen komen, samen eèn hoek gelijk aan het dubbele van den hoek der twee spiegels; is deze dus 45°, dan staan die lichtstralen rechthoekig op elkaar.

Om met dit instrumentje de loodlijn BC, fig. 91, in B op AB op te richten, plaatst mgn zich daarmede in B met het gezicht naar C, neemt door dubbele terugkaatsing de baak A in den kleinen spiegel waar, en laat dan in C eene baak zoodanig stellen, dat men die, over den kleinen,spiegel heenziende, ziet samenvallen met het beeld van A. Om het voetpunt E deiloodlijn , uit D op AB neergelaten, te bepalen, plaatst men^ zich met het instrument op dezelfde wijze ergens in een punt F van de lijn AB en ziet of het punt D samenvalt met het beeld van A ; zoo niet, dan verplaatst men zich zoolang naar rechts of naar links in de lijn AB, tot die samenvalling plaats heeft; het spiegelkruis is dan in de verticaal van het voetpunt gelegen.

In het gebruik is het spiegelkruis veel gemakkelijker dan de hiervoren beschreven équerre d'arpenteur; daar het evenals de sextant geene vaste ondersteuning vordert, is een stok of drievoet overbodig; bovendien kan het gemakkelijk in den zak geborgen worden, zoodat het, zonder de andere werkzaamheden te bemoeilijken, toch altijd voor het gebruik bij de hand is. Ook bij het neerlaten der loodlijnen ontgaat men het lastige opstellen, dat bij de équerre soms voor ééne loodlijn drie- of viermalen moet geschieden. fgaljS

Voor het uitzetten van een horizontalen hoek is het echter noodzakelijk, dat de beide voorwerpen, die men moet laten samenvallen, ongeveer even hoog zijn gelegen als het instrument, iets wat bij de équerre geen vereischte is. Het spiegelkruis kan düs slechts gebruikt worden in vlak of weinig geaccidenteerd terrein.

Het onderzoek naar den juisten stand der spiegels geschiedt

Sluiten