Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h2

IÖO decimeter of m millimeter, en geeft dus in zoo'n geval

Het spreekt vanzelf, dat de latten tusschen de uiteinden de

' 25 IT 2 °f Van 5 meter moeten bezitten en dat ze

steeds gebracht moeten worden in het verticale vlak, gZnte

n, L lenX Tan den te ™ten afstand. Eéne fout

' urtmeet ?* Z°U 0VCT iedere v«f meter> di* ™n

on eTeren 1r , f6^611 ^ 6,1 VaD dezeIfde Shotte

eTne foï n lnt.m ^ **** richting meten' geeft Steeds

^Z Z IT ^ Zin' Beide f°Uten ZUl,en dus «^ds opnoopen en elkaar nimmer vernietigen.

stinuifI!netband\De, StaIeD meetbanden of meetveeren be-

ïftot 11,^ f ^ Staal VaD 10 of van 20 meter lengte, lo tot 80 milhmeter breedte en ongeveer r/a millimeter dikte

?e°L&b°Utf ^ meetbaDden verdeeld rdedLtrï de halve meters, de oneven en de even meters zijn in den

f'ï Pl?tjeS VaD b«zon**en vorm onderscheiden; bij 5 10 en 15 meter bevinden zich plaatjes met cijfers, flg loV Aan beide enden bevinden zich handvatten, flg 107' die' van half-cirke vormige uithollingen voorzien zijn. De afstand van aan^nï,?11 ^\^^gen geeft d? lengte dfr matt aan In plaats van de uithollingen zoodanig te maken dat zi1 beide naar den band gekeerd zijn, treft men zeTn d^n regel aanwaarbij een van.de uithollingen omgekeerd is, flg 10?

oen afS T T1 de lmëte Van den ba«d ook nemen den afstand van de achterkanten der uithollingen waardoor men onafhankelijk is van de dikte der pennen ^' h^ meten me dezen band moet het handvat, waarvan de uitholhng^naar buiten gekeerd is, steeds vooraan zijn

vafzes^of ZlT' ^ *M meetPe°nen ten getale van zes of van 11, om daarmede het uiteinde van den band op het terrein aan te geven. Deze pennen, flg. 107- zün meestal van ijzerdraad en van zoodanige dikte, dat zij jui tTassen de half-cirkelvormige uitholling van het handvat.

band8 woiSen^r ** ^ T°* het meten met den oand worden twee personen vereischt. De eene houdt het

teTwTdeXÏ^^ b« h6t b6ginpUnt ^ te Aeten^ .

PeZn die ^ °P-h6t terrdn Uitlegt' De tweie

persoon, die alle pennen bij zich heeft, strekt den band recht en

Sluiten