Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze schroefjes te drukken, de centraliseerende lens iets verder van het objectief: leest men te weinig af, dan maakt men den afstand dezer beide lenzen iets kleiner, zoolang totdat men de juiste aflezing verkrijgt, waarna de binnenhuis met de 2 schroefjes weer wordt vastgezet.

Om na te gaan, of de constante B werkelijk nul is of wel eene zoo kleine waarde bezit, dat zij verwaarloosd kan worden, moet de waarde van B bepaald worden, door aflezing op eene zeer dichtbij geplaatste baak. Men plaatst daartoe eene in millimeters verdeelde schaal op den kortsten afstand, waarop nog scherp gesteld kan worden, en leest den stand der draden daarop tot in tiende deelen van millimeters af. Het verschil van' de aflezingen bij de twee draden, vermenigvuldigd met de constante A, moet dan gelijk zijn aan den afstand van de schaal tot het midden van het instrument. Is dit niet het geval, dan geeft het verschil de waarde van B; bedraagt deze slechts enkele centimeters, dan kan zij bij het berekenen van' de afstanden verwaarloosd worden.

Sluiten