Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele driehoeksnet, waarvan verder alle hoeken gemeten worden. De lengten van de andere verbindingslijnen worden door berekening uit de basis AB en uit de gemeten hoeken gevonden. 5°. De veelhoeks-methode. Bij de veelhoeksmeting vormen de verbindingslijnen van de punten een veelhoek, die zooals in flg. 119 gesloten of zooals in flg. 120 open kan zijn. De betrekkelijke ligging der punten wordt dan bepaald door het meten van de onderlinge afstanden der punten en van de hoeken, die deze afstanden in die punten samen maken.

§ 100. Keuze der methode, a. Detailmeting. Bij de detailmeting zijn het vooral de onder 1°, 2° en 3° Van de vorige paragraaf genoemde methoden van meting, die in toepassing komen. De bij de coördinaten-methode benoodigde meetlijnen, *de bij de voerstraal-methode benoodigde centrale punten en dé bij de basis-methode benoodigde bases worden gevonden in de lijnen en de hoekpunten van bet net. Welke van de 3 methoden men in een gegeven geval zal toepassen, hangt af van den aard van het op te meten terrein, van de nauwkeurigheid, die men wenscht te bereiken, van de instrumenten, die men gebruiken wil, en van den tijd, die voor de opmeting beschikbaar is.

Bij de detailmeting volgens de coördinatenmethode heeft men slechts zeer, eenvoudige-instrumenten noodig, namelijk een meetband of een meetketting, meetlatten en een instrument tot het uitzetten van rechte hoeken. Daar men de abscissen en de ordinaten der detailpunten direct moet kunnen meten, is de methode Voornamelijk slechts geschikt voor vlak of weinig geaccidenteerd terrein, in welk geval zij het meest wordt toegepast en ook meestal het nauwkeurigste is.

De detailmeting volgens de voerstraal-methode is alleen dan practisch, wanneer men tot het meten der verschillende voerstralen beschikken kan over een theodoliet, die ingericht is tot het meten van afstanden (tachymeter); of wanneer, zoo de meting geschiedt met behulp van een planchet, met de hierbij behoorende vizierliniaal afstanden kunnen gemeten worden. Daar het meten van de afstanden zoowel bij horizontalen als bij^hellenden stand der vizierlijn vlug kan geschieden en daarbij aüeen in de verschillende detailpunten eene baak behoeft te wdrden opgehouden , is deze methode geschikt voor de opmeting zoowel van vlakke als van geaccidenteerde terreinen, mits deze van uit de standplaatsen goed kunnen worden overzien. De nauwkeurigheid

9

Sluiten