Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is natuurlijk vooral afhankelijk van de fouten, die bij het afstandmeten worden gemaakt, welke meestal grooter zijn dan die van de directe afstandsmeting.

De basis-methode wordt voor de detailmeting meestal slechts toegepast, wanneer men gebruik maakt van een planchet en de daarbij behóorende vizierliniaal niet tot het meten vvan afstanden is ingericht; of wel, wanneer men de daarbij benoodigde hoeken afleidt uit photographieën, die van uit de uiteinden der basis genomen en ten opzichte van deze georiënteerd zijn (Photogrammetrie, Stereoscopische opneming). Daar het bij de toepassing der basismethode niet absoluut noodig is, dat de op te meten detailpunten toegankelijk zijn, .is deze methode in het bijzonder geschikt voor onbegaanbare of ontoegankelijke terreinen (bijv. hooggebergten, rotsen, enz.), ofschoon zij natuurlijk ook in andere gevallen kan worden toegepast. Maakt men daarbij gebruik van het planchet, dan is de opneming nog al tijdroovend; bij toepassing der photogrammetrie echter, wordt het terreinwerk tot een minimum teruggebracht.

De onder 4°. genoemde driehoeks-methode is voor de detailmeting ongeschikt, terwijl de veelhoeks-methode daartoe alleen dan met vrucht kan worden toegepast, wanneer het er op aankomt, enkele weinige rechtlijnige grensscheidingen op te nemen, die dan vanzelf reeds een veelhoek vormen.

b. Opmeting van het net. Bij de opneming van het net komen de onder 1°, 2° en- 3" genoemde methoden alleen in aanmerking bij een weinig uitgestrekt terrein, dat in alle richtingen kan overzien worden. Bij een eenigszins uitgestrekt terrein zijn het de driehoeks- en veelhoeks-methoden, die in toepassing komen.

Daar, waar de omstandigheden zulks toelaten, is de driehoeks-methode altijd boven de veelhoeks-methode te verkiezen en wel, omdat men daarbij bijna uitsluitend te doen heeft met het meten van hoeken, flat veel gemakkelijker en nauwkeuriger geschieden kan, dan het meten van de vele afstanden, die men bij de veelhoeks-methode noodig heeft. Voor de enkele basis, die bij het driehoeksnet voorKomt, kan men een daartoe bij uitstek geschikt terrein opzoeken en aan het meten van die basis de noodige zorg besteden, om die te meten met eene nauwkeurigheid, overeenkomende met die van de overige metingen ; iets wat bij het groote aantal van de te meten afstanden ♦voor de veelhoeks-methode niet mogelijk is. Een ander voordeel van de driehoeksmeting is gelegen in Ó£ voortdurende contróle, die inen op de meting kan uitoefenen, door meer hoeken te

Sluiten