Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meten dan strikt noodig zijn voor de berekening van het net,, eene contröle die bij de veelhoeksmeting slechts zeer schaars en gebrekkig aanwezig is.

Hoewel de veelhoeks-methode dus in menig opzicht bij de driehoeks-methode achterstaat, is zij echter in vele gevallen de eenige mogelijke en wel vooral daar, waar men te doen heeft met een bedekt terrein. Op een dergelijk terrein, waar een driehoeksnet geheel onmogelijk is, kan men altijd nog langs de wegen en paden, die er in voorkomen, een veelhoek aanbrengen. In een dergelijk geval stelt men het net samen uit eenige aaneengesloten veelhoeken, die 'deels gesloten, deels open veelhoeken vormen, en waarvan de laatste, uitgaande van een punt van een vorigen veelhoek, sluiten op een ander reeds opgenomen punt. (Zie flg. 136.)

Dikwijls doet het geval zich voor, dat in het driehoeksnet gedeelten gelegen zijn van dien aard, dat het daarover niet kan uitgestrekt worden; in die gedeelten moet men dan door veelhoeksmeting, aansluitende aan de punten van het driehoeksnet,. de noodige lijnen en punten bepalen, om daaraan de details te' verbinden. (Zie flg. 134.)

Het net bestaat dan zooveel mogelijk uit een driehoeksnet, aangevuld waar zulks noodig is, door een stel van veelhoeken.

Soms ook doet men het net bestaan uit een betrekkelijk gering aantal driehoeken en vult dit dan aan met verschillende veelhoeken, die zoo goed mogelijk met de driehoekspunten verbonden worden en de noodige meetlijnen voor de detailmeting opleveren. (Zie fig. 135.)

By de opneming van een zeer lang gerekt terrein, zooals veelal bij het opmeten van het traceVvan een weg voorkomt, is de veelhoeksmeting vanzelf de aangewezen weg tot het verkrijgen van de noodige meetlijnen voor het opnemen van de details.

§ 101. Het in teekening brengen van de opmeting. Bij /

het in teekening brengen van het óp te meten terrein heeft men te onderscheiden of de opmeting plaats heeft met het planchet of dat zulks geschiedt met eenig ander instrument, waarbij de onmiddellijke uitkomsten der metingen in cijfers verkregen worden. In het eerste geval heeft het teekenen op het terrein plaats gelijktijdig met de opmeting, in het laatste geval moet dit later thuis geschieden.

Het in-teekening brengen van de uitkomsten der metingen , die in cijfers gegeven zijn, kan op tweeërlei wijze plaats hebben.' Men kan het terrein juist op dezelfde wijze in teekening bren-

Sluiten