Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop gericht wordt, ten opzichte van den piket steeds op dezelfde plaats komt tel staan. Moet men de baken opgrootere afstanden kunnen zien, dan neemt men daarvoor jalons, van een vlaggetje voorzien (vlaggebaken) of dunne sparren, die 0,8 a 1 meter in den grond worden gegraven, door een drietal schoren in den verticalen stand worden gehouden en die men, om ze beter te kunnen zien, met kalkwater wit maakt. Om deze sparren gemakkelijker te kunnen herkennen, wordt aan het boveneinde soms een bosje stroo, een mand, een vlag of iets dergelijks bevestigd. Deze voorwerpen dienen alleen om de baken op grooteren afstand te kunnen terugvinden; het richten moet steeds plaats hebben op de baak zelve. Om de fout, die een niet-verticale stand der baak bij het richten zou veroorzaken, zoo klein mogelijk te maken, richt men bij voorkeur op het laagst gelegen punt der baak, dat nog goed zichtbaar is.

Bij sommige metingen, zooals bijv. bij de kadastrale metingen, is het wenschelijk de driehoekspunten op zoodanige wijze op het terrein aan te geven, dat zij later, lang na de meting, nog gemakkelijk teruggevonden kunnen worden ,"-©01 veranderingen, die op het terrein hebben plaats gehad, op eenvoudige wijze te kunnen opnemen en in de bestaande kaarten te kunnen overbrengen. Hiertoe geeft men die hoekpunten jloor hardsteenen aan, die dan natuurlijk zoodanig geplaatst moeten worden, dat zij niet hinderlijk zijn voor den landbouw.

Deze steenen laat men boven den grond uitsteken, of zij worden na afloop der meting en wegneming der baken met grond overdekt, zoodat''zij niet beschadigd kunnen worden. Ook kan men molensteenen 0,5. a 1~M. onder den beganen grond plaatsen^ waarbij dan het midden van de opening het hoekpunt aanwijst. Heeft men die punten later weer noodig, dan kan men uit de daarvan opgemaakte beschrijving gemakkelijk de plaats vinden, waar men moet graven om het oude hoekpunt weer te voorschijn te brengen.

Tot hetzelfde doel wordt ook gebruik gemaakt van draineerbuizen, die verticaal in den grond geplaatst «n met grond overdekt worden.

§ 104. Het opnemen van het net en van de details. Is het

net op deze wijze uitgezet, dan kan men eindelijk tot de eigenlijke , opmeting overgaan. Meest zal mén daarbij beginnen met het net afzonderlijk op te meten om daarna over te gaan tot de detailmeting. De berekeningen, die vooral bij het net noodig zijn, zal men thuis verrichten op de dagen, die men niet voor

Sluiten