Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 _ J_

cos B sint-

JDe hierin voorkomende grootheid 3 is de toeneming van de declinatie der zon in den tijd t. Is # de toeneming der declinatie in 48 uren, dan vermeerdert zij in één uur met en dus in

t 48 t uren met —. waardoor wij ten slotte vinden:

48 cos B sin t,

Wat betreft de grootheden l, t en B, die in deze correctie voorkomen, daarvan vindt men de eerste door het verschü te

ZrnZ dGfnSie Van de zon °P *» volgenden en den vongen dag , zooals die in astronomische jaarboekjes is opge-

nTL^ töd/ ^l1 V°ld0ende ^uwkeurig vinden door ™™ï^h°P USSChen de twee waarnemingen met een zakuurwerk te bepalen en door 2 te deelen. De breedte B eindelijk kan men gemakkelijk uit eene goede kaart overnemen.

J! II6', ?TtSte digressie' Vo]gt men met den kijker van een theodohet eene ster S, fig. 128, die tusschen de pool en het toppunt culmineert, dan zal men die ster naar het westen

m-twiiSr^' tPt-'Sl gek°men' haar grootste westelijke uitwijking (digressie) bereikt heeft, waarna zij als 't ware zich eenigen tijd langs den verticalen draad beweegt. De ster keert nu naar den meridiaan terug, culmineert in S2 (onderste culminatie) en wijkt naar het oosten uit, tot zij in S3 hare grootste uitwnkmg bereikt en zich weer in westelijken-zin gaatTe wegen. Meet men bij een dezer standen, die op de beschreven wijze gemakkeip kunnen gevonden worden, den horTzonX hoek i ussehen de ster en de lijn, waarvan 'hetaziS mS bepa^d worden, dan vindt men dat azimuth door aftïekïmg öf bijtelling van den hoek, dien bij die standen de hoogtecirkel van de ster met den meridiaan maakt. ««recnkei Dezen hoek, die in de figuur door PTS^PTS^A wordt voorgesteld kan men gemakkeip berekenen. Daa! de steTden kiemen cirkel 5W3 met P ab pool beschrijft en £. en S

S7SI£ t f Van de Parallactische driehoeken recht. In die rechthoekige driehoeken zijn nu bekend: PT == 90^ g

Sluiten