Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bergachtig terrein neemt men liever punten op den vasten grond, die dan door zware steenen duurzaam worden aangewezen. Als hoekpunten van het net van de tweede orde neemt men zooveel mogelijk alle op het terrein aanwezige vaste pupten, die goed zichtbaar zijn en gemakkelijk kunnen teruggevonden worden zooals torens, enz.

Bij de opmeting van de driehoeksnetten van de eerste en van de tweede orde, worden grootere en nauwkeuriger ingerichte instrumenten gebezigd, dan hiervoren beschreven zijn, en bij de berekening wordt de gebogen vorm van het aardoppervlak in rekening gebracht; die opmetingen en berekeningen vallen dus buiten het bereik van het landmeten, dat in dit werk behandeld wordt.

Wij zullen ons hier-er toe bepalen met aan te geven hoe de punten, die het net voor de detailmeting vormen, aan de punten van de driehoeksnetten van de eerste en de tweede orde, wier betrekkelijke ligging wij bekend veronderstellen, verbonden worden • d. w. z. hoe men uit de bekende coördinaten van de laatstgenoemde punten die der eerstgenoemde vinden kan. Deze verbinding draagt den naam van secundaire driehoeksmeting.

§ 139. Secundaire driehoeksmeting. Bij de secundaire driehoeksmeting worden de punten alleen door hoekmeting aan het groote net vastgelegd; het meten van eene basis is daar geheel overbodig, aangezien de afstanden door berekening worden gevonden. _ .F-isjlgq

Het vastleggen van de punten van het net voor de detailmetmg aan het groote driehoeksnet, 'kan in hoofdzaak langs twee verschillende wegen plaats hebben:

1°. kunnen de vast te leggen punten tot een zelfstandig driehoeksnet vereenigd en kan dit net aan de hoekpunten van het groote net verbonden worden; of •

2°. kan elk vast te leggen punt afzonderlijk verbonden worden aan de hoekpunten van het groote net of aan reeds vroeger vastgelegde punten.

Bjj het vastleggen van ieder punt afzonderlijk kan men dan nog op drie verschillende wijzen te werk gaan. Men kan namelijk hoeken meten, öf alleen in de punten van het groote net en in de reeds vastgelegde punten van het secundaire net, öf alleen m het vast te leggen punt, of wel in beide te zamen Meestal worden daarbij meer hoeken of richtingen gemeten dan strikt noódig zijn; de berekening van de meest waarschijnlijke" waarden voor de coördinaten van het vastgelegde punt zou in

Sluiten