Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om nu ook de coördinaten van de punten 1,2 enz te

vnnTi Iffï m°1et V0]gens Hoofdstuk XII ook het azimuth van de lijn A 1 bekend zijn. Hiertoe heeft men in driehoek-ABD •

AD P

waaruit hoek BAD gevonden wordt. Deze hoek, opgeteld bij het bekende azimuth van de lijn AB, geeft onmiddellijk he" gevraagde azimuth van A 1, waarmede nu de berèkening'verder volgens genoemd Hoofdstuk kan worden voortgezet. Heeft men den hoek BAD berekend, dan. kan men de lengte a van de zijde A 1 ook als volgt vinden: , '

cosBAD^^^^L AB AB

sinBAD=™=-®L AB AB '

zoodat:

. a = AB cos BAD _ AB sin BAD

P, ~ Q

Bij een lang gestrekt terrein kan men op deze wijze telkens de punten, die tusschen twee hoekpunten van het groote net gelegen zijn, tot een ketting van driehoeken vereenigen en deze aan die twee hoofdpunten verbinden.

nnBL6e? tei'T' dat Zich inalle ™htingen uitbreidt, zou men, op deze wi,ze te werk gaande, binnen iederen driehoek van

hoek A°nr T™Tn rdmte verkrfeen, zoqals in den driehoek ABC van fig. 138, terwijl de betrekkelijke ligging van de daar omheen gelegen punten, die tot verschülende ketringen van driehoeken behooren, ten opzichte van elkander, minder goed bepaald is.- In een dergelijk geval doet men beter, om Nde methode te volgen, die in de volgende paragraaf is Z schreven , en waarbij het driehoeksnet aan drie punten van het groote net wordt vastgelegd. '

drlVtiw1? VaSt}eeeea door een van driehoeken aan drie bekende punten. (*) Moet het secundaire net aan,drie

12

Sluiten