Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negatieven zin doorloopt, gelijk nul; hetzelfde heeft plaats met de integraal van df; wij vinden dus:

I-AU.

2°. Pool binnen de figuur. Is de pool P binnen de te meten figuur gelegen, dan komt de stang PB wel weer in -danzelfden stand terug, maar eerst na ^en hoek van 360° doorloopen te hebben, evenzoo de staaf BA waaruit vo]gt:.fdï = fd<p = 2*; en waardoor bovenstaande formule overgaat in:

1 = A U-j- (2ab + a2 -f c2) tt = AU -f- B.

De formules voor de berekening van de inhouden worden dus-

Fooi buiten: I = AU en

Pool binnen: I = AII -f- B

waarbij de twee constanten A en B tót waarden hebben:

A = 2-r ar,

en: ,-*Ji

B = (2ab -f a2 + c2) T.

Aangezien de constante 4 evenredig is met de lengte van de stang AB = a; zoo kan men, door de lengte goed te kiezen de constante A gelijk aan de eenheid of gelijk aan 10 of gelijk aan een veelvoud van 10 maken, waardoor de bereken Sg natuurlijk aanmerkelijk vereenvoudigd wordt

Zooals in de vorige paragraaf werd opgemerkt, is hiertoe de

~hf ?gS „Staaf AD plaatsbaar en eene verdeeling aangebracht, om daarop den stand der as af te lezen

^PwTrffK*6 ? iS de inh°Ud van den cirkeI> die door de lijn AP wordt beschreven, wanneer men zich den planimeter in den stand van flg. 16P (waarbij PC loodrecht staat op (74 n

l ïï ^"1 bÜ de draayD^ om de Pool Pbeweegt dan het rolletje met. De constante B hangt o. a. af van de lengte van den arm BP = C; bij sommige planimeters kln van

'%ZT* T Vei'anderd Worden' waardoor ook de con

stante B tot een rond getal kan worden gemaakt.

§ 163 Regeling van den planimeter en bepaling van de constanten Zooals wij' boven zagen, kan aan de fwee con staten een bepaalde waarde worden gegeven door regobng van de lengte resp. van AB en van BP. Bovendien moet ookTnler

Sluiten