Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en neemt men het gemiddelde der beide uitkomsten, zoo is hieruit de invjoed van.eene kleine fout in de richting van de as van het rolletje geëlimineerd. Deze instrumenten noemt men compensahe-poolplanimelers.

Is de stand van de as onderzoeht, dan kan men de lengte van den arm a regelen, door eene figuur van bekenden inhoud na te meten en te zien of daaruit voor de constante A = 2,rar de juiste waarde, overeenkomende met een rond getal volgt' Is dit met het geval, maar vindt men met de opgegeven waarde van A den inhoud bijv. Je groot, zoo is, dit een bewijs dat a kleiner is dan de lengte, die met de aangenomen waarde' van A overeenkomt en zal de arm dus langer gemaakt moeten worden; vindt men den inhoud te klein, zoo moet men den arm uitschuiven. Is I de inhoud, dien men moet vinden en I' de gevonden inhoud, dan zal men den arm het bedrag: •

l' — I .

f-a: x

moeten uitschuiven, hetgeen gemakkelijk geschieden kan door na losdraanng van de klemschroef L, de micrometerschroef M het vereischte bedrag te draaien en daarna dë klemschroef weer vast, te zetten.

De voor dit onderzoek benoodigde figuren van bekenden inhoud kan men verkrijgen door eenvoudige figuren, zooals cirkels rechthoeken of driehoeken, zuiver op papier te teekenen en uit de met een dubbelen decimeter te vinden afmetingen de inhouden te berekenen. Ook worden bij de planimeters voor dat doel zoogenaamdeproefcvrkeU geleverd; deze bestaan uit een koperen plaat, waarin enkele cirkels van bekenden inhoud gegrift zijn of uit een dun koperen lineaaltje, waarin eenige fijne gaatjes op nauwkeurig bekende afstanden zijn aangebracht.' Zet men een dergelijk lineaaltje met eene fijne naald door een der gaatjes op het papier vast en steekt de punt van de stift des planimeters in een ander gaatje, 'dan kan men de punt van die stift eer. cirkel van bekenden straal om de naald .laten beschrijven Is eindelijk de lengte van de stang a geregeld en haar stand nauwkeurig voor later gebruik verzekerd, dan kan men de waarde van de constante B bepalen, door eene figuur van bekenden inheud te meten met de pool daarbinnen geplaatst en zoo mogelijk de grootte van B regelen door verandering van de leng e van den arm BP. De planitoeter wordt echter zelden gebruikt met de pool binnen, omdat de metingen in dezenstand

Sluiten