Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel net (zie § 109), door dunne inktlijnen aangeeft; door dan de inhouden van deze figuren met behulp van den planimeter na te meten of te berekenen uit de direct te meten lengten der zijden en te vergelijken met de oorspronkelijke inhouden, rïLmen ? mkrim^ van het papier en de hiervoor, aan de door meting op de teekening verkregen inhouden, percents: gewnze aan te brengen correcties. Die zelfde lijnen kunnen nog tot een ander doel dienen; heeft

■ Zriv J : eVDtad van eene ^roote flÉ?uur te bepalen, waarin verschillende van die rechthoeken voorkomen, zooals

tabJIfïT ab<?- in %- 156' dan heeft men alleen den n dJ hf °m die vierkanten heen Ogende gedeelte, dat nalPn 2f ^ 1°°' * gewezen, uit de kaart te be-

palen en dit te voegen bij den inhoud van de binnen de figuur gelegen vierkanten. Het is duidelijk, dat in dit geval de correctje voor het krimpen van het papier alleen in rekening gebracht moet worden voor het werkelijk uit de figuur bepaalde gedeelte met voor den inhoud van de vierkanten ' Iets dergelijks heeft plaats, indien, zooals in flg. 157 binnen daarCST Van het net zijn. De' inhoud

v^ndln w« / " naUwkeuriS uit de opmeting van het net geod de kaTr ï entmeD h6eft all6en h6t omli^nde gedeelte te verbeteïn ^ het krimpen van het P"***

breL^n^11 irlkrimping Van het P* in rekening te " brengen door aan de door meting verkregen inhouden correcties

„TIJ 1 *?i kaQ men natu«riP den arm a van den planiSfelL , fter mak6n' dat men de J"iste inhouden met Joe? ,Trde y°°r de Constante A vindt. Hiertoe be-

taïL ^??ta T6 %UUr °P* de kaart> die een bekenden door .„ f *' ? te meten met den Planimeter en vervolgens door middel van de in § 163 aangewezen formule te berekenen hoeveel men den arm moet inschuiven.

§ 165. Contróle en vereffening der verschillen. Bij de bepaling van de inhouden der perceelen moet, evenals bij elke meting, contróle worden uitgeoefend; deze kan men bij ieder perceel afzonderlijk uitoefenen, door den inhoud op twee verschillende wijzen in driehoeken te verdeelen. Eene dergelijke 2lTJTl^ °°k re6dS gevoerd bij de berefening nlWn in ^ff C°Ördinaten der hoekpunten; dat was echter alleen eene contróle op de berekening, niet op de meting

De voornaamste contróle, die men op de inhoudsbepaling

14

Sluiten