Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men door het nameten der bogen contröle op de meting kan uitoefenen. Deze contröle kan men bij de laatste methode nog verder uitstrekken, door telkens een punt (B„ _,) met het tweede daaropvolgende (Bn + l) te verbinden en den afstand van het tusschengelegen punt-(B„) tot deze verbindingslijn te meten; voor dezen afstand moet men steeds dezelfde waarde, namelijk B. 2 sin2 ±8, vinden. 3°. Poolcoördinaten.

Bij déze methode zet men van uit het tangentenpunt T met behulp van den theodoliet, fig. 168, de hoeken HTBx = y, HTB%=s2y, HTB3 = 3y, enz., uit^ welke zoodanig gekozen zijn, dat de koorden der bogen TBX, BXB%, -BgBg .... juist gelijk zijn aan de lengte van den meetband (of eene andere vaste maat). Stelt men de lengte dezer koorden door c voor, dan is, aangezien de middelpuntshoek T0Bx — 2y is, c=2 Rsiny, en dus omgekeerd zal y volgen uit de formule:

smy = -—jï (10)

Bij het uitzetten wordt de band met het eene uiteinde in een reeds uitgezet punt van den boog geplaatst, terwijl het andere uiteinde door middel van den theodoliet gericht wordt. Mocht men tengevolge van terreinhindernissen, bij het richten van uit T niet verder kunnen komen dan bijv. het punt B3, dan wordt de theodoliet naar dat punt verplaatst en de boog verder van uit dit punt uitgezet. Om in dit punt Bs de richting deiraaklijn B3H' te bepalen, richt men den theodoliet op T, en draait daarna de alhidade een hoek TB3H, die in dit geval gelijk is aan 180°—3y.

In het meergenoemde werkje van Sarrazin en Oberbeck vindt men voor de meest voorkomende stralen de waarden van y en van de veelvouden daarvan.

4°. Ingeschreven veelhoek.

Uitgaande van het beginpunt of tangentenpunt T, fig. 169, kan men ook een regelmatigen ingeschreven veelhoek TC&Cs, enz., uitzetten met behulp van de léngten der zijden en de grootten der hoeken. Neemt men hierbij de lengten der zijden

TGi = CXG2 = 02Cg = enz = d aan, dan zal de. zijde TGX

met de raaklijn TH een hoek HTGX = 3 maken, waarvan de grootte volgens vergelijking (10) bepaald wordt uit:

' ^ s ' d ■

Sluiten