Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2de GEDEELTE. HOOGTEMETEN.

INLEIDING.

§ 175. Zooals in de Inlèiding van dezen leercursus reeds is opgemerkt, verstaat men door een waterpasvlak of niveauvlak een vlak, dat in elk zijner punten rechthoekig staat op de richting der zwaartekracht, welke laatste door de richting van een vajhangend schietlood wordt aangegeven. De oppervlakte van een stilstaand water is alzoe een dergelijk vlak. Met voldoende benadering kan een niveauvlak als boloppervlak worden beschouwd. Twee punten, die in hetzelfde waterpasse' vlak zijn gelegen, worden gezegd even hoog te liggen; zijn zij in verschillende waterpasse vlakken gelegen, dan wordt hun hoogteverschil bepaald door dep verticalen afstand van het eene punt tot het waterpasse vlak, dat door het andere punt gaat.

Zooals bekend is, hebben dë- waterpasse vlakken eene gebogen gedaante. Zoolang de'horizontale afstand der punten, waarvan men het hoogteverschil wil meten, echter gering is,. kan men de waterpasse vlakken door die punten beschouwen als evenwijdige platte vlakken. Het hoogteverschil van beide punten kan in dit geval bepaald' worden, door daarboven een waterpas vlak aan te brengen en de afstanden van beide punten tot dit vlak te meten; het verschil der twee afstanden geeft dan het gevraagde hoogteverschil. Deze methode voor het bepalen van het hoogteverschil van twee punten staat bekend onder den naam van waterpassen.

Het waterpasse vlak wordt voor bovengenoemd doel verkregen door middel van het waterpasinstrument, bestaande uit een

Sluiten