Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bordje bedekt. Om nu den afstand dezer horizontale afscheiding AB tot den voet der baak te bepalen, is deze aan de voorzijde in decimeters verdeeld, terwijl het bordje van eene één decimeter hooge uitsnijding G is voorzien, waarvan een zijkant in millimeters verdeeld is, beginnende bij de' horizontale streep. Tegenover de in de uitsnijding verschijnende decimeterstreep deilat leest men op deze laatste verdeeling <leri afstand van AB boven deze streep "in millimeters af, welke aflezing gevoegd wordt bij het aantal decimeters, dat door de streep in de uitsnijding wordt aangegeven. De aflezing geschiedt hier door den baakhouder, en niet, zooals bij de zelfleesbaak, door den waarnemer aan het waterpasinstrument. Deze omstandigheid, alsmede het tijdroovende verschuiven van het bordje op aanwijzing van een ander, totdat het op de juiste plaats is gebracht, zijn oorzaak, "flat deze baken door de zelfleesbaken meer en meer verdrongen zijn en slechts in bijzondere gevallen nog toepassing vinden (zie § 219).

' Ten einde zich bij het gebruik van den verticalen stand deibaak te kunnen" overtuigen, is meestal terzijde daaraan een schietlood of een doosniveau aangebracht.

§ 177. Waterpasinstrument. In hoofdzaak bestaat een waterpasinstrument'uit een kijker AA, fig. 182, en een daaraan evenwijdig buisniveau BB', beide draaibaar om eene as, die met 3 stelschroeven DD verticaal kan gesteld- worden, en wel zoodanig, dat de vizierlijn bij de draaiing een horizontaal vlak beschrijft.

In het algemeen moet het instrument daartoe aan de volgende voorwaarden van regeling voldoen:

1°. de richtlijn van het niveau moet evenwijdig loopen aan

de vizierlijn van den kijker, en 2°. de'rlchtlijn van het riiveau moet rechthoekig staan op de

omwentelingsas. Wil men bij het aflezen op de baak van de geheele lengte van den horizontalen draad gebruik maken en niet genoodzaakt .zijn, steeds bij het kruispunt der draden af te lezen, zoo Thoet hier nog worden bijgevoegd: 3°. de horizontale draad van het diaphragma moet loodrecht

staan op de omwentelingsas. > "Bij de' opstelling behoeft dan alleen nog voldaan te worden aan de voorwaarde, dat de omwentelingsas verticaal zij; de vizierlijn zal dan steeds horizontaal zijn, welken stand men ook aan den kijker geve.

Sluiten