Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijderd worden, waardoor eensdeels de regeling vereenvoudigd wordt, anderdeels de fouten in de regeling van het instrument kunnen geëlimineerd worden, ook al waterpast men niet uit het midden.

Strikt genomen, kunnen alle instrumenten van de tweede soort op dezelfde wijze behandeld en geregeld worden als die der eerste soort, zoo men er slechts voor zorgt, de bewegelijke deelen steeds in denzelfden betrekkelijken stand te gebruiken. Door de gewijzigde inrichting dier instrumenten kan men echter ook langs een anderen weg tot de regeling geraken en, zoo .men wil, in sommige gevallen de fouten van regeling, bij de meting elimineeren.

Die methoden van regeling en meting zijn voor iedere bijzondere inrichting verschillend, wij zullen ons echter moeten bepalen om eenige gebruikelijke typen elk afzonderlijk na te gaan.

§ 180. Waterpasinstrument, waarbij kijker en niveau vast verbonden zün met de as. In flg. 182 is een waterpasinstrument voorgesteld, dat op de eenvoudigste wijze is ingericht, en waarbij de kijker AA en het daaraan evenwijdige niveau BB' vast aan elkaar en aan de daarop loodrecht staande as zijn verbonden, eene inrichting die de meeste waarborgen tegen " ontregeling aanbiedt. Deze as kan in de bus C draaien en doormiddel van de stelschroeven DD, waarmede het instrument op den drievoet steunt, verticaal gesteld worden. Met behulp van de correctieschroef B is het mogelijk de richtlijn van het niveau, dat om B' kan draaien, loodrecht op de as te stellen en door middel van de schroefjes EE, die op het diaphragma werken, kan de vizierlijn van'den kijker evenwijdig aan die richtlijn gebracht worden.

Om dit instrument te regelen, begint men met de richtlijn van het niveau op de in §' 26 vermelde wijze loodrecht op de as te brengen.'

Van den juisten stand van den horizontalen draad van het diaphragma ten opzichte van de as overtuigt men zich door op een punt te richten en den kn'ker om de as te draaien; blijft de draad daarbn steeds door hetzelfde punt gaan, dan staat hij loodrecht op de as; zoo niet, dan moet men de fout herstellen, door het diaphragma een weinig te verdraaien, waartoe bij de meeste instrumenten op de eene of andere wijze gelegenheid is. Deze regeling kan natuurlijk die van het niveau 'ook voorafgaan.

Het onderzoek naar de evenwijdigheid van richtlijn en vizierlijn

16

Sluiten